Konferencja w Seminarium Duchownym w Łomży

Opublikowano: 22 października 2015 r.
22 października 2015 | Kategorie: Aktualności, Konferencje

Dnia 16 października, w 37. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Łomży odbyła się konferencja zatytułowana Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach – perspektywa interdyscyplinarna. Współorganizatorami wydarzenia był Zakład Współczesnego Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Wydział Teologiczny UKSW oraz Instytut Papieża Jana Pawła II.

O godzinie 9.00 udostępniono dla uczestników sympozjum specjalną wystawę przygotowaną przez IPJPII. Składała się na nią ekspozycja numizmatyczno-medalierska pt. Święty Jan Paweł II, stworzona przez Dział Dokumentacji Archiwalnej, prezentacja najciekawszych „papieskich” wydawnictw, pochodzących z Biblioteki Instytutu oraz katalogów ze zdjęciami i opisami medali, które papież otrzymał od biskupa Diecezji Łomżyńskiej bądź też od władz Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Katalogi pokazane w Seminarium, wybrała pracownik Działu Naukowo-Badawczego. Zostały one opracowane w Ośrodku Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

O 9.15 konferencję oficjalnie otworzył ks. dr Jarosław Kotowski Rektor WSD w Łomży, który podziękował podmiotom naukowym za aktywne zaangażowanie w organizację sympozjum. Szczególne wyrazy wdzięczności skierował pod adresem Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Podczas obrad plenarnych głos zabierali: ks. dr Zbigniew Skuza, który w swoim wykładzie pt. Przekład tekstu biblijnego – służba słowu Bożemu czy ryzyko zdrady? podkreślił, jak wiele zależy od erudycji i wiedzy tłumacza. Ta ostatnia winna być wszechstronna i wielowarstwowa. Po prelekcji ks. prof. dr hab. Andrzeja J. Najdy zatytułowanej Historia pisana językiem Biblii – prawda czy mit?, głos zabrał ks. prof. dr hab. Zdzisław Struzik – Dyrektor IPJPII, który na bazie katechez Jana Pawła II, czyli tekstów jego wystąpień podczas środowych audiencji generalnych porównał język religijny papieża i kard. Stefana Wyszyńskiego. Pierwszą część konferencji zamknęła krótka dyskusja.

Po przerwie kawowej obrady toczyły się w Sekcji A oraz w Sekcji B. Niezwykle ciekawym punktem obrad Sekcji A okazała się prelekcja ks. dr Przemysława Artemiuka pt. Amosa Oza zmagania z Bogiem. Naukowiec odwoływał się w swym wystąpieniu do książek wielkiego izraelskiego pisarza (ur. 1939 r.), a szczególnie do powieści Judasz (2015 r.). W konkluzji stwierdził, iż pomimo faktu odejścia twórcy od żydowskiej wiary i tradycji, wyzwolenia się spod wpływów niezwykle religijnego i wykształconego dziadka, biblijne tematy, twórczo przetworzone wciąż powracają w dziełach Izraelczyka.

Po podsumowaniu obrad plenarnych prelegenci i słuchacze udali się na obiad.

Ostatnim wykładem konferencji było wystąpienie ks. prof. dr hab. Witolda Kaweckiego pt. Mowa obrazów Caravaggia w komunikowaniu treści religijno-biblijnych współczesnemu odbiorcy. Prelegent na podstawie kilku, najbardziej znanych malowideł włoskiego geniusza (żyjącego w latach 1571-1610) dowodził, iż ten pomimo swego wewnętrznego, psychicznego rozdwojenia i popełnionych zbrodni był człowiekiem wielkiej wiary i przenikliwym teologiem, a jego dzieła, niosące w sobie potężny ładunek emocji, pozwalają odbiorcy głębiej, pełniej przeżywać zawarte w nich treści religijno-biblijne.

Konferencję podsumował i zakończył ks. dr Jarosław Kotowski, który wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży im. Jana Pawła II z prelegentami i podmiotami, które współorganizowały imprezę.