Struktura organizacyjna

Organizacja wewnętrzna Instytutu Papieża Jana Pawła II wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

W Instytucie działają następujące komórki organizacyjne oznaczone symbolami:

 1. Dyrektor – DR1:
  • Rada Programowa – RDP
  • Radca Prawny – RPR
 2. I Zastępca Dyrektora – DR2
 3. Dział Księgowości – KSI
 4. Dział Kadr (Specjalista ds. Kadr) – KAD
 5. Biblioteka – BIB
 6. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Filmowej – DAF
 7. Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany – GTB
 8. Dział Muzealny i Wystaw – MIW
 9. Dział Naukowo-Badawczy
 10. Dział Oświatowy – OSW
 11. Dział Promocji – PRM
 12. Dział Współpracy z zagranicą – ZAG
 13. Dział Wydawniczy – WYD
 14. Sekretariat – SKR
Raporty

Raporty

Instytut Papieża Jana Pawła II przynajmniej raz na rok wydaje publikację – Raport, w którym opisane są działania i osiągnięcia Instytutu z ostatniego okresu. Poniżej znajdziecie Państwo linki do pobrania raportów z poszczególnych lat.

pdf  Raport 2006 (PDF)   pdf  Raport 2007 (PDF) 
pdf  Raport 2008 (PDF)      
pdf  Raport 2006-2010 (PDF)    pdf  Raport 2010 (PDF)
pdf  Raport 2011 VII-XII (PDF)      
pdf  Raport 2012 (PDF)    pdf  Raport 2013 (PDF)
pdf  Raport 2014 (PDF)    pdf  Raport 2015 (PDF)
O Instytucie

O Instytucie

09 2

Instytut Papieża Jana Pawła II jest samorządową instytucją kultury, utworzoną dnia 13 marca 2006 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Józefem Kardynałem Glempem Ordynariuszem Archidiecezji Warszawskiej, a Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego. Celem powołania Instytutu jest upamiętnienie osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II.

Przedmiotem naszej działalności jest przede wszystkim:

05

06

 • publikacja monografii i opracowań prezentujących różne aspekty nauczania Jana Pawła II,
 • tworzenie ofert edukacyjnych dla szkół, opartych na wartościach wskazywanych przez Ojca Świętego,
 • prowadzenie badań oraz studium recepcji papieskiego nauczania w Polsce i zagranicą (Polonia),
 • pozyskiwanie materiałów archiwalnych związanych z osobą Papieża,
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów,
 • tworzenie biblioteki Jana Pawła II,
 • organizowanie sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw etc., propagujących myśl i nauczanie Jana Pawła II.

Realizacją tych założeń zajmują się odpowiednie działy. Instytut jest otwarty na współpracę z instytucjami, ośrodkami akademickimi, placówkami edukacyjno-naukowymi i osobami zainteresowanymi zgłębianiem dziedzictwa Jana Pawła II.

Instytut Papieża Jana Pawła II powstał na mocy Uchwały Nr 26/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 13 marca 2006 roku oraz zawartej na powyższej podstawie umowy między Archidiecezją Warszawską a Samorządem Województwa Mazowieckiego. Celem utworzenia Instytutu było upamiętnienie osoby, życia i dzieła Ojca Świętego Jana Pawła II – wielkiego humanisty, teologa, człowieka o głębokiej wiedzy, wielkiej kulturze, którego ukształtowała polska tradycja – oraz ochrona dziedzictwa narodowego, jakie stanowi spuścizna po Nim dla milionów rodaków w kraju i zagranicą.

{nomultithumb}

Raport2012 okladkaGłównym przedmiotem działalności Instytutu jest gromadzenie wszelkich pamiątek związanych z osobą Papieża Jana Pawła II, ich katalogowanie, naukowe opracowywanie oraz organizowanie badań i ekspedycji naukowych. Placówka prowadzi działalność edukacyjną, a także studia nad recepcją nauki Jana Pawła II w Polsce i poza jej granicami. Poprzez wydawanie licznych publikacji oraz organizowanie różnorodnych wydarzeń, tj. sympozjów, koncertów, przedstawień, wystaw etc., instytucja propaguje myśl i nauczanie naszego wielkiego rodaka. Na potrzeby Instytutu Archidiecezja Warszawska użyczyła część nieruchomości w kompleksie Świątyni Opatrzności Bożej. Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2006-2009 przeznaczył na wybudowanie nowej siedziby Instytutu 20 mln zł. Jej uroczyste otwarcie, w obecności znamienitych gości,  miało miejsce 21 stycznia 2010 roku w Warszawie przy ul. Hlonda 1. Nowa przestrzeń umożliwiła dalszy rozwój instytucji, w tym m.in.: pełne udostępnienie biblioteki, ekspozycję zebranych muzealiów, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń.

Zadania poszczególnych działów

Dział Wydawniczy organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Instytutu

Zadania:

 • opracowywanie planów wydawniczych Instytutu;
 • inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji wydawnictw Instytutu;
 • współpraca z wydawcami krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania pozycji wydawniczych związanych z działalnością Instytutu;
 • publikacja pozycji naukowych i popularnonaukowych w ramach Instytutu, jak również te, które są produktem innych instytucji kultury i nauki;
 • opracowywanie i wydawanie innych publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

 

Dział Oświatowy opracowuje koncepcję i organizuje działalność edukacyjną, oświatową i kulturalno-oświatową Instytutu

Zadania

 • odpowiedzialność za obsługę zwiedzających i oprowadzanie po wystawach,
 • organizowanie lekcji muzealnych, prelekcji, pokazów filmowych, konkursów i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym bądź kulturalno – oświatowym,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji, konkursów i innych,
 • współpraca ze szkołami, szczególnie tymi, które noszą zaszczytne Imię Papieża Jan Pawła II,
 • współpraca z domami kultury oraz innymi instytucjami kulturalnymi.

 

Dział Promocji

Zadania:

 • organizacja imprez promocyjnych, spotkań, paneli, koncertów, konferencji prasowych itp.,
 • nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie partnerów realizowanych projektów,
 • inicjowanie i koordynacja różnego rodzaju akcji i konkursów papieskich,
 • przygotowanie graficzne i merytoryczne informatorów i publikacji o charakterze promocyjnym,
 • współpraca z z prasą, radiem, telewizją.

 

Dział Naukowo-Badawczy organizuje zaplecze naukowe dla działalności oświatowej i wydawniczej Instytutu

Zadania

 • zajmowanie się badaniami naukowymi nad całym dziedzictwem pozostawionym przez Osobę Jana Pawła II,
 • organizowanie ekspedycji naukowych w kraju i zagranicą, szczególnie wśród Polonii,
 • opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami działów merytorycznych Instytutu planów długofalowych oraz programów doraźnej działalności,
 • opracowywanie osiągnięć w zakresie badań naukowych i przygotowywanie ich do publikacji,
 • uczestniczenie w działalności wydawniczej Instytutu,
 • opracowywanie tłumaczenia dzieł zagranicznych i przygotowywanie publikacji wersji obcojęzycznych,
 • współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym,
 • obsługa Rady Programowej.

 

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II pozyskuje, gromadzi i przechowuje księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących życia, pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Zadania: 

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, polskich i zagranicznych: książek, czasopism, materiałów publikowanych i innych wydawnictw związanych z działalnością i nauką Jana Pawła II oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych i popularno naukowych;
 • udostępnianie, w formie bezpośredniej i za pomocą internetu, materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • czuwanie nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów w magazynach, dbanie o ich właściwe rozmieszczenie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach oraz ich bezpieczeństwo pod względem konserwatorskim, przeciwpożarowym i antywłamaniowym;
 • sporządzanie i prowadzenie kartotek magazynowych, kartotek wypisowych oraz kartotek elektronicznych;
 • prowadzenie okresowych scontr zbiorów;
 • obsługa wewnętrznego i zewnętrznego ruchu zasobów bibliotecznych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów;
 • udostępnianie zbiory osobom spoza Instytutu w czytelni;
 • organizowanie wystaw z zasobów biblioteki oraz współpraca przy wystawach realizowanych przez Dział Muzealny i Wystaw;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej na bazie zbiorów własnych.

 

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej

Zadania:

 • gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych (rękopisów, fotografii, negatywów, plakatów, obrazów, grafik, rycin i innych) z zakresu przedmiotu działania Instytutu;
 • dokumentowanie wystaw i imprez organizowanych przez Instytut;
 • realizacja wszelkich prac z zakresu fotografii i zapisu filmowego dla potrzeb dokumentacji katalogowej, wystaw, wydawnictw własnych Instytutu oraz publikacji wydawanych we współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

 

Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi działania organizacyjne i badania naukowe w środowiskach polonijnych. Celem tych prac jest w szczególności gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie materiałów związanych z osobą Jana Pawła II i wpływem, jaki papież Polak wywarł na Polonię w różnych częściach świata.

Na szczególną uwagę zasługuje Polonia włoska, która stale towarzyszyła Janowi Pawłowi II w czasie jego prawie 27-letniego pontyfikatu. Instytut podjął współpracę z następującymi ośrodkami: Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutem Polskim w Rzymie (Istituto Polacco di Roma).

 

Dział Księgowości działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Jej zadaniem jest prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany organizuje zaplecze techniczne, lokalowe i transportowe niezbędne dla działalności Instytutu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony mienia, warunków pracy i obsługi technicznej wystaw. Do priorytetowych zadań działu należy również organizowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych w ramach budowy nowej siedziby Instytutu i nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem funduszy przeznaczonych na działalność inwestycyjną.

 

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 2 listopada 2020 r. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!