Zadania poszczególnych działów

Opublikowano: 4 maja 2009 r.
4 maja 2009 | Kategorie: Koncerty, Konkursy, O Instytucie

Dział Wydawniczy organizuje i nadzoruje działalność wydawniczą Instytutu

Zadania:

 • opracowywanie planów wydawniczych Instytutu;
 • inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie realizacji wydawnictw Instytutu;
 • współpraca z wydawcami krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania pozycji wydawniczych związanych z działalnością Instytutu;
 • publikacja pozycji naukowych i popularnonaukowych w ramach Instytutu, jak również te, które są produktem innych instytucji kultury i nauki;
 • opracowywanie i wydawanie innych publikacji o charakterze informacyjnym i promocyjnym.

 

Dział Oświatowy opracowuje koncepcję i organizuje działalność edukacyjną, oświatową i kulturalno-oświatową Instytutu

Zadania

 • odpowiedzialność za obsługę zwiedzających i oprowadzanie po wystawach,
 • organizowanie lekcji muzealnych, prelekcji, pokazów filmowych, konkursów i innych imprez o charakterze edukacyjnym, oświatowym bądź kulturalno – oświatowym,
 • przygotowywanie materiałów dydaktycznych do lekcji, konkursów i innych,
 • współpraca ze szkołami, szczególnie tymi, które noszą zaszczytne Imię Papieża Jan Pawła II,
 • współpraca z domami kultury oraz innymi instytucjami kulturalnymi.

 

Dział Promocji

Zadania:

 • organizacja imprez promocyjnych, spotkań, paneli, koncertów, konferencji prasowych itp.,
 • nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie partnerów realizowanych projektów,
 • inicjowanie i koordynacja różnego rodzaju akcji i konkursów papieskich,
 • przygotowanie graficzne i merytoryczne informatorów i publikacji o charakterze promocyjnym,
 • współpraca z z prasą, radiem, telewizją.

 

Dział Naukowo-Badawczy organizuje zaplecze naukowe dla działalności oświatowej i wydawniczej Instytutu

Zadania

 • zajmowanie się badaniami naukowymi nad całym dziedzictwem pozostawionym przez Osobę Jana Pawła II,
 • organizowanie ekspedycji naukowych w kraju i zagranicą, szczególnie wśród Polonii,
 • opracowywanie, w porozumieniu z kierownikami działów merytorycznych Instytutu planów długofalowych oraz programów doraźnej działalności,
 • opracowywanie osiągnięć w zakresie badań naukowych i przygotowywanie ich do publikacji,
 • uczestniczenie w działalności wydawniczej Instytutu,
 • opracowywanie tłumaczenia dzieł zagranicznych i przygotowywanie publikacji wersji obcojęzycznych,
 • współpraca z instytucjami naukowymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji i seminariów naukowych oraz innych imprez o charakterze naukowym,
 • obsługa Rady Programowej.

 

Biblioteka Instytutu Papieża Jana Pawła II pozyskuje, gromadzi i przechowuje księgozbiór, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji dotyczących życia, pontyfikatu i nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II

Zadania: 

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych, polskich i zagranicznych: książek, czasopism, materiałów publikowanych i innych wydawnictw związanych z działalnością i nauką Jana Pawła II oraz pokrewnych dziedzin i dyscyplin naukowych i popularno naukowych;
 • udostępnianie, w formie bezpośredniej i za pomocą internetu, materiałów bibliotecznych użytkownikom oraz prowadzenie działalności informacyjnej;
 • czuwanie nad prawidłowym przechowywaniem zbiorów w magazynach, dbanie o ich właściwe rozmieszczenie w przeznaczonych na ten cel pomieszczeniach oraz ich bezpieczeństwo pod względem konserwatorskim, przeciwpożarowym i antywłamaniowym;
 • sporządzanie i prowadzenie kartotek magazynowych, kartotek wypisowych oraz kartotek elektronicznych;
 • prowadzenie okresowych scontr zbiorów;
 • obsługa wewnętrznego i zewnętrznego ruchu zasobów bibliotecznych w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • uczestniczenie w inwentaryzacji zbiorów;
 • udostępnianie zbiory osobom spoza Instytutu w czytelni;
 • organizowanie wystaw z zasobów biblioteki oraz współpraca przy wystawach realizowanych przez Dział Muzealny i Wystaw;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej na bazie zbiorów własnych.

 

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej

Zadania:

 • gromadzenie, ewidencjonowanie i opracowywanie materiałów archiwalnych (rękopisów, fotografii, negatywów, plakatów, obrazów, grafik, rycin i innych) z zakresu przedmiotu działania Instytutu;
 • dokumentowanie wystaw i imprez organizowanych przez Instytut;
 • realizacja wszelkich prac z zakresu fotografii i zapisu filmowego dla potrzeb dokumentacji katalogowej, wystaw, wydawnictw własnych Instytutu oraz publikacji wydawanych we współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi i naukowymi.

 

Dział Współpracy z Zagranicą prowadzi działania organizacyjne i badania naukowe w środowiskach polonijnych. Celem tych prac jest w szczególności gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie materiałów związanych z osobą Jana Pawła II i wpływem, jaki papież Polak wywarł na Polonię w różnych częściach świata.

Na szczególną uwagę zasługuje Polonia włoska, która stale towarzyszyła Janowi Pawłowi II w czasie jego prawie 27-letniego pontyfikatu. Instytut podjął współpracę z następującymi ośrodkami: Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutem Polskim w Rzymie (Istituto Polacco di Roma).

 

Dział Księgowości działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Jej zadaniem jest prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

 

Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany organizuje zaplecze techniczne, lokalowe i transportowe niezbędne dla działalności Instytutu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony mienia, warunków pracy i obsługi technicznej wystaw. Do priorytetowych zadań działu należy również organizowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych w ramach budowy nowej siedziby Instytutu i nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem funduszy przeznaczonych na działalność inwestycyjną.