Nowość wydawnicza: „Wychowanie do wartości. Poziom 1”, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Nowość wydawnicza: „Wychowanie do wartości. Poziom 1”, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazał się podręcznik autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika pt. „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 1”. Treścią publikacji jest program wychowawczy, w którym zawarte są wartości ogólnoludzkie, niezbędne do postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Celem serii dziewięciu podręczników, które będą się ukazywały systematycznie jest przygotowanie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0-8). Podręcznik jest skierowany głównie do nauczycieli i pedagogów związanych z nauczaniem w klasach początkowych szkoły podstawowej, ale z pewnością będzie pomocny innym nauczycielom, wychowawcom, a także rodzicom.

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa, poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa, poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020

NOWOŚĆ WYDAWNICZA “RECEPCJA IDEI MISYJNEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1908–2015”

NOWOŚĆ WYDAWNICZA “RECEPCJA IDEI MISYJNEJ W DIECEZJI PŁOCKIEJ W LATACH 1908–2015”

W Instytucie Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja doktoratu ks. Grzegorza Adamiaka pt. “Recepcja idei misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908–2015” wydana w ramach serii “Studia i Materiały Misjologiczne”. Książka przekrojowo ukazuje historię i zakres wkładu Kościoła płockiego w dzieło rozkrzewiania wiary w krajach misyjnych. Autor szczegółowo i niezwykle obszernie opisuje zaangażowanie misyjne biskupów, poszczególnych diecezji oraz parafian. Warto nadmienić, że to właśnie biskupi płoccy byli zaczynem dla wielu obecnych instytucji misyjnych w Polsce. Na szczególną uwagę zasługuje wielka praca dla dzieła ruchu misyjnego w całym kraju dokonana przez abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego oraz jego kontynuatora w latach powojennych, bp. Jana Wosińskiego. Niniejsza publikacja jest cenną pozycją w historii polskiej misjologii.

Ksiądz Grzegorz Adamiak, urodzony w 1977 r., kapłan diecezji płockiej, doktor nauk teologicznych w dziedzinie misjologii. W 2002 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w parafiach w Mławie, Płocku i Sierpcu. W latach 2014–2019 posługiwał duszpastersko w Islandii, gdzie pełnił funkcję wikariusza, a następnie administratora parafii pw. św. Jana Pawła II w Keflavíku Ásbrú. W 2018 r. obronił rozprawę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora na UKSW w Warszawie. W 2019 r. opublikował monografię poświęcona wizycie Jana Pawła II w Islandii (Jóhannes Páll II á Íslandi/John Paul II in Iceland/Jan Paweł II na Islandii, Warszawa 2019). Jest autorem dziesięciu artykułów naukowych poświęconych misjologii, historii misji, w tym historii Kościoła katolickiego w Islandii i obecnemu duszpasterstwu w tym kraju.

Ze wstępu: “(…) przeprowadzone poszukiwania pozwalają na wskazanie dwóch zasadniczych wątków misyjnego zaangażowania i pracy misyjnej duchowieństwa diecezji płockiej. Pierwszym jest ukazanie personalnego wkładu i zasług biskupów oraz księży diecezji płockiej w recepcję idei misyjnej Kościoła w Polsce. Ich praca, inicjatywy i zaangażowanie pozwalały na duszpasterskie ożywienie, i realizację założeń misyjnych Magisterium Kościoła w Polsce. Szczególnie zaangażowanie biskupów diecezjalnych w tym wymiarze musiało się przekładać i być motywujące oraz owocne także na rodzimym, diecezjalnym gruncie. Stąd drugi aspekt to formy obecności pracy na rzecz misji w duszpasterstwie na terenie diecezji. Okazuje się, że diecezja płocka, choć może nie przoduje we wszystkich statystykach misyjnych w skali kraju, ma na przestrzeni stu lat budujące przykłady i swoje świetlane karty zapisane w historii pracy misyjnej w naszym kraju. Wspomnieć tu należy choćby na zaangażowanie w przedwojenną działalność ZMD, wzorcowe zaangażowanie w posoborowe ożywienie misyjne oraz dziedzinę materialnego wspierania dzieła misyjnego”.

Ks. Grzegorz Adamiak, Recepcja myśli misyjnej w diecezji płockiej w latach 1908-2015, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020.

Nowość wydawnicza: „Wychowanie do wartości. Poziom 1”, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Zapowiedź wydawnicza: „Wychowanie do wartości. Poziom 1”, ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Instytut Papieża Jana Pawła II przygotowuje do druku podręcznik autorstwa ks. prof. Zdzisława Struzika pt. „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 1”. Treścią opracowanego w publikacji programu wychowawczego są wartości ogólnoludzkie, które są niezbędne do postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej. Celem serii dziewięciu podręczników, które będą się ukazywały systematycznie jest przygotowanie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej oraz grup przedszkolnych (0-8). Podręcznik jest skierowany głównie do nauczycieli i pedagogów związanych z nauczaniem w klasach początkowych szkoły podstawowej, ale z pewnością będzie pomocny innym nauczycielom, wychowawcom, a także rodzicom.

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa, poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020

Ks. Zdzisław Struzik, Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa, poziom 1, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2020

Nowość wydawnicza “Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 0”

Nowość wydawnicza “Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 0”

Staraniem Instytutu Papieża Jana Pawła II ukazał się już kolejny podręcznik  “Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 0”. Tym razem wartości omówione w podręczniku skierowane są głównie do nauczycieli i pedagogów z grup przedszkolnych i dotyczą relacji międzyludzkiej “ja-społeczność”. Dydaktyczno-wychowawczy charakter Programu sprzyja stworzeniu odpowiednich warunków do tego, aby dzieci uczyły się wartości i mogły zgodnie z nimi żyć. Już w przedszkolu najmłodsi stają się częścią społeczności, w której obowiązują pewne zasady dostosowane do etapu rozwoju dziecka. Wprowadzanie i utrwalanie zasad leży zarówno po stronie przedszkola, jak i rodziców.

We wstępie do podręcznika przeczytamy, że: “Współczesnym problemem w procesach wychowania jest odejście od wartości uniwersalnych i niezmiennych, które kształtują osobowość człowieka oraz jego relacje z innymi ludźmi. Coraz trudniejsze staje się urzeczywistnienie wartości obiektywnych, które nie są zależne od preferencji i subiektywizmu”.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Papieża Jana Pawła II “Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 0”. Program wychowawczy oparty jest na wartościach ogólnoludzkich, które są niezbędne do postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

 

 

 

Nowość wydawnicza “Jan Paweł II na Kubie”

Nowość wydawnicza “Jan Paweł II na Kubie”

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją Instytutu Papieża Jana Pawła II “Jan Paweł II na Kubie”. Jest to XXIX tom z serii „Rozprawy i Monografie” dotyczący pielgrzymki Ojca Świętego, która odbywała się w dniach 21-26 stycznia 1998 roku. Trudna sytuacja ludzi wierzących wynikająca z komunistycznego reżimu Fidela Castro wpłynęła na tematykę przemówień papieża, który apelował o wolność i sprawiedliwość, upominał się o prawa człowieka, zachęcał Kościół kubański do prowadzenia dialogu i skoncentrowania się na godności osoby ludzkiej. Całą swoją pielgrzymkę papież polecił macierzyńskiej opiece Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre.W czasie ceremonii pożegnalnej na lotnisku Jan Paweł II powiedział: “W naszych czasach żaden naród nie może żyć sam. Dlatego naród kubański nie może być pozbawiony więzi z innymi narodami, które okazują się niezbędne dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego, zwłaszcza wówczas, gdy konsekwencje wymuszonej izolacji uderzają w sposób niekontrolowany w całą ludność, pogarszając i tak trudną sytuację najsłabszych w takich podstawowych dziedzinach jak wyżywienie, ochrona zdrowia i oświata. Wszyscy mogą i powinni podjąć konkretne działania w tym kierunku. Niech narody, zwłaszcza te, które dzielą z wami dziedzictwo chrześcijańskiej wiary i mówią tym samym co wy językiem, starają się objąć także Kubę dobrodziejstwem jedności i zgody, łącząc siły i pokonując przeszkody, aby naród kubański jako twórca własnej historii mógł utrzymywać relacje międzynarodowe służące wspólnemu dobru”.

Publikacja „Jan Paweł II na Kubie” składa się z trzech części. Pierwsza część prezentuje serię artykułów naukowych powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z pielgrzymką apostolską Jana Pawła II na Kubę. Część druga to świadectwa misjonarzy z Kuby, trzecią część stanowią homilie i przemówienia papieża Jana Pawła II wygłoszone na Kubie w roku 1998. Na końcu zamieszczono zdjęcia przedstawiające pomniki papieża oraz liczne pamiątki związane z papieżem i jego wizytą na Kubie.

 

Nowość wydawnicza „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 2″

Nowość wydawnicza „Wychowanie do wartości. Szkoła podstawowa. Poziom 2″

W Instytucie Papieża Jana Pawła II ukazała się publikacja pt. „Wychowanie do wartości. Szkoła Podstawowa. Poziom 2”. Jest to kolejna część serii dziewięciu podręczników. Program wychowawczy oparty jest na wartościach ogólnoludzkich, które są niezbędne do postępowania zgodnego z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej.

Dziecko wychowywane jest przez rodziców, szkołę, wychowawców, środowisko – ma odkrywać, poznawać i realizować wartości ogólnoludzkie. Ma rozpoznać, kim jest i do czego dąży. Wychowawcy odnajdą w tym podręczniku komplementarny zbiór materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego dostosowany do poziomu rozwoju uczniów klasy 2 szkoły podstawowej. Książka wpisuje się w nurt działań pedagogicznych ukierunkowanych na kształcenie i wychowanie dziecka w wieku wczesnoszkolnym na podstawie wartości, m.in.: przyjaźni, braterstwa, pokoju, miłości, życia, wolności, prawdy, solidarności.

Każda z części niniejszej publikacji jest dostosowana do poziomu rozwoju dziecka, stopnia jego dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Umożliwia rozumienie otaczającego świata i siebie samego. W książce prezentowane są założenia wychowawcze zgodne z koncepcją Jana Pawła II, który podkreślał, że wychowanie trzeba widzieć w wymiarze komunii osób.

Podręcznik jest skierowany głównie do nauczycieli i pedagogów związanych z poziomem 2 szkoły podstawowej, ale z pewnością okaże się również pomocny wszystkim zainteresowanym.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Jak załatwić sprawę w Instytucie Papieża Jana Pawła II

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, od 02 listopada br. wprowadziliśmy nowe zasady kontaktu z instytutem.

You have Successfully Subscribed!