Dział gospodarczy – historia

Opublikowano: 4 maja 2009 r.
Kategorie: Działy
4 maja 2009 | Kategorie: Działy

W roku 2007 Instytut kontynuował rozpoczęte w roku 2006 prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na dokończeniu budowy i wykończeniu wnętrz obiektu budowlanego, w którym będzie się mieścić docelowa siedziba Instytutu.

Roboty budowlane i wykończeniowe prowadzone były z wykorzystaniem dotacji celowej inwestycyjnej przyznanej przez Organizatora – Województwo Mazowieckie.

Prace budowlane wykonywane były na podstawie dokumentacji projektowej przygotowywanej na bieżąco przez Pracownię Projektową „Szymborski i Szymborski”.

W ramach robót budowlanych zrealizowanych w roku 2007 wykonano:

 • część elewacji zewnętrznej w okładzinie kamiennej (piaskowiec),
 • wykończenie i aranżację patio (wykonanie izolacji, odwodnienia, wykonanie ciągów pieszych i nasadzenia roślin,
 • okładziny kamienne na schodach zewnętrznych oraz sufitach zewnętrznych,
 • położenie tynków zewnętrznych (wraz z ociepleniem wełną mineralną i płytami styropianowymi) oraz wewnętrznych,
 • malowanie ścian i kładzenie podłóg (posadzki kamienne, gres, klepka drewniana),
 • wykonanie sufitów podwieszanych na wszystkich kondygnacjach,
 • prace wykończeniowe w łazienkach i kuchniach,
 • wykończenie piwnic, magazynów i garażu podziemnego,
 • zakończenie głównych prac w węźle cieplnym,
 • rozpoczęcie prac związanych z doprowadzeniem gazu do budynku,
 • wykonanie robót teletechnicznych, których zakończenie niezbędne było na etapie prac wykończeniowych,
 • przygotowanie koncepcyjne aranżacji otoczenia zewnętrznego budynku.
 • inne prace związane z robotami wykończeniowymi.

Zadania inwestycyjne realizowane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zmianami).

W roku 2007 podjęto prace przygotowawcze do realizacji kolejnych etapów prac wykończeniowych w budynku, w tym m. in.:

 • Zakończenie prac elewacyjnych (okładzina kamienna) i izolacyjnych.
 • Zagospodarowanie otoczenia budynku – wykonanie chodników, dróg dojazdowych oraz elementów tzw. małej architektury.
 • Wyposażenie budynku, w tym pomieszczeń Instytutu Papieża Jana Pawła II, w meble oraz sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych.
 • Zakończenie prac teletechnicznych i zabezpieczenie budynku w zakresie antywłamaniowym i przeciwpożarowym.
 • Odbiór budynku przez nadzór budowlany, zasiedlenie budynku i rozpoczęcie użytkowania (realizacja – 2008).

Wykończenie budynku pozwoli na przeniesienie Instytutu do nowej siedziby, w której możliwe będzie m.in. pełne udostępnienie Biblioteki, ekspozycja zebranych muzealiów, organizowanie konferencji naukowych i szkoleń dla katechetów prowadzących lekcje w oparciu o program wychowawczy przygotowany przez Instytut, a także dalszy rozwój dotychczas realizowanych zadań.

 

Sprawozdanie za rok 2006

Dział Gospodarczo-Techniczno-Budowlany organizuje zaplecze techniczne, lokalowe i transportowe niezbędne dla działalności Instytutu. Prowadzi sprawy z zakresu ochrony mienia, warunków pracy i obsługi technicznej wystaw. Do priorytetowych zadań działu należy również organizowanie i nadzorowanie inwestycji budowlanych w ramach budowy nowej siedziby Instytutu i nadzór nad prawidłowym rozdysponowaniem funduszy przeznaczonych na działalność inwestycyjną.

Budowa siedziby Instytutu
Budowa siedziby Instytutu odbywa się na podstawie umowy zawartej 02.08.2006 r. pomiędzy Archidiecezją Warszawską a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z jej postanowieniami Instytutowi Papieża Jana Pawła II przekazano obiekt w trakcie budowy znajdujący się na terenie Parafii Świętej Bożej Opatrzności w warszawskim Wilanowie przy ul. F. Klimczaka 17/21.

Zamówienia Publiczne
Instytut realizuje swoje zadania z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dziennik Ustaw 2004 Nr 19 poz. 177 z późn. zm.). W 2006 roku zrealizowano szereg postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których przedmiotem były dostawy, usługi i roboty budowlane związane z bieżącą działalnością oraz działalnością inwestycyjną. W ramach zamówień publicznych zakupiono pierwszą część księgozbioru bibliotecznego, sprzęt komputerowy, przeprowadzono przetargi na zakup samochodu służbowego oraz postępowania związane z budową nowej siedziby Instytutu.

Plan na 2007 rok
Do priorytetowych zadań na rok 2007 należy dokończenie budowy nowej siedziby Instytutu i jej wyposażenie, systematyczne prowadzenie niezbędnych oraz wymaganych prawem procedur przetargowych i stałe rozwijanie zaplecza techniczno-administracyjnego Instytutu