Konferencja “Rodzina wobec wyzwań współczeności…” zaproszenie

Opublikowano: 15 kwietnia 2016 r.
15 kwietnia 2016 | Kategorie: Aktualności, Konferencje, Zapowiedzi

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Instytut Papieża Jana Pawła II serdecznie zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. RODZINA WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNOŚCI Wartość rodziny, diagnoza zagrożeń, wsparcie.

Konferencja odbędzie się w dniu 20 kwietnia, UKSW Kampus im. prof. Ryszarda Rumianka, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 23, sala 201.

Program konferencji:

SESJA PLENARNA – cz. I

(prowadzenie: Prof. zw. dr hab. Anna Kwak, Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus)

9.00 – Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Powitanie i wprowadzenie

9.10 – Prof. zw. dr hab. Anna Kwak, Uniwersytet Warszawski – Rodzina w czasach zmian i nowych możliwości

9.25 – Prof. zw. dr hab. Valdonė Indrašienė, Prof. zw. dr hab. Leta Dromantienė, Mykolas Romeris University in Vilnius, Litwa – The assumptions and context of the social and educational assistance for children from families of risk (Założenia i kontekst socjalnej i edukacyjnej pomocy dla dzieci z rodzin ryzyka)

9.40 – Ks. Prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Zagrożenia podstawowych norm i zasad wychowania w rodzinie na podstawie nauczania Jana Pawła II

9.55 – Dr Violeta Jegelevičienė, Prof. zw. dr hab. Odeta Merfeldaitė, Prof. MRU dr hab. Asta Railienė, Mykolas Romeris University in Vilnius, Litwa – Social assistance peculiarities to the social risk family: social workers approach (Specyfika pomocy społecznej dla rodzin społecznego ryzyka: podejście pracowników socjalnych)

10.10 – Dr Jiří Kantor, Palacký University Olomouc, Czechy – Experience of families with children with severe multiple disabilities: transformations and positive aspects (Doświadczenie rodzin z dziećmi z ciężkimi sprzężonymi niepełnosprawnościami: zmiany i pozytywne aspekty)

10.25 Dr Jolanta Łodzińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Interakcje społeczne w procesie socjalizacji

10.40 – Mgr Agata Katkonienė, Mykolas Romeris University in Vilnius, Litwa – Organizing social assistance to the family in need – the quality aspect (Organizowanie wsparcia społecznego dla rodziny w potrzebie – aspekt jakości)

10.55 Prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Rodziny wysokiego ryzyka – charakterystyczne formy komunikacji

11.10 – 11.40 – Przerwa kawowa

SESJA PLENARNA – cz. II

(prowadzenie: Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Dr Agnieszka Regulska)

11.40 – Prof. zw. dr hab. Stasys Puškorius, Mgr Agata Katkonienė, Mykolas Romeris University in Vilnius, Litwa – Ensuring the quality of social services for the family in Lithuania (Zapewnienie jakości usług socjalnych dla rodziny na Litwie)

11.55 – Ks. Prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Wsparcie rodziny w Starym Testamencie – aspekty prawne i etyczne

12.10 – Dr hab. Piotr T. Nowakowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli – Wybrane aspekty nadopiekuńczości w rodzinie

12.25 – Dr Kate Jeřábková, Palacký University Olomouc, Czechy – Family caring for member with disability – a research study (Opieka rodzinna nad osobą z niepełnosprawnością – studium badawcze)

12.40Dr Agnieszka Muzyk, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży – Instytucjonalne formy wsparcia rodzin w perspektywie zadań samorządu

12.55Dr Violeta Jegelevičienė, Mykolas Romeris University in Vilnius, Litwa – Features of social work intervention with aggressive teenagers (Cechy pracy socjalnej w interwencji z agresywnymi nastolatkami)

13.10Ks. mgr lic. Grzegorz Suchta, Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoMałżeństwo sakramentalne, a stwierdzenie jego nieważności – zagadnienia prawne

13.25 – Dr Bożena Bassa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Cywilizacyjne uwarunkowania niepłodności

13.40 – Dr Agnieszka Regulska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Pomoc instytucji państwowych w wychowaniu dziecka w rodzinie

13.50 – Mgr Waldemar Ziarek, Fundacja Kierowca Bezpieczny – Rodzina – partner bezpieczeństwa drogowego

14.10 – Prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Rodzina jako źródło czynników ryzyka predysponujących (dzieci) młodzież do doświadczania multiwiktymizacji – przegląd wybranych aspektów i badań

14.15 – Podsumowanie i zakończenie Konferencji

Instytut Papieża Jana Pawła II

Do pobrania:

Program konferencji