Dział naukowo-badawczy – sprawozdanie za 2011 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział naukowo-badawczy, Działy, Konferencje

 

 1. Społeczna rola małżeństwa i rodziny, szczególnie tej wielodzietnej, staje się ponownie ważnym tematem debaty publicznej oraz polityki państwowej. Przygotowany przez Instytut Papieża Jana Pawła II wybór tekstów kard. S. Wyszyńskiego Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981 stanowi istotny wkład w ukazanie poglądów jednej z najważniejszych polskich postaci XX w. – Prymasa Tysiąclecia. Publikacja ta prezentuje bogaty materiał źródłowy, który obejmuje okres ponad 60 lat. Ciekawym jest prześledzenie ewolucji w poglądach Autora na komplementarne role kobiety i mężczyzny w rodzinie, funkcje jakie pełnią w społeczeństwie, oraz m. in. na potrzebę polityki państwa mającej na celu wielowymiarową pomoc rodzinom wielodzietnym. Publikacja zawiera aneks z tematycznie dobranymi listami pasterskimi Episkopatu Polski z lat prymasostwa kard. Wyszyńskiego oraz indeksy mające na celu ułatwienie czytelnikowi korzystania z książki.
 2. Wespół z działem oświatowym Instytutu są przygotowywane i prowadzone kursy doskonalenia zawodowego Wychowanie do wartości według nauczania JPII, skierowane do środowisk nauczycielskich województwa mazowieckiego. Oferują one bogaty zakres tematyczny, dotyczący aksjologii, teorii wychowania, definiowania wartości, oraz prawa oświatowego. Z Instytutem współpracują pracownicy naukowo-dydaktyczni UKSW, UW, KUL, WSH.
 3. Trwają prace nad wydaniem Słownika aksjologii wychowawczej. Publikacja obejmie kilkadziesiąt zagadnień i haseł z zakresu edukacji aksjologicznej i wychowania. Do współpracy zostali zaproszeni profesorowie polskich uczelni wyższych, będących specjalistami z takich dziedzin jak pedagogika, psychologia, filozofia, teologia i prawo oświatowe.
 4. Publikacja Instytutu Papieża Jana Pawła II Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II cieszyła się dużym uznaniem wśród nauczycieli i katechetów. Stała się ona podstawą do przygotowania siedmiotomowego wydania Programu wychowawczego, które stawią rozwinięcie i pogłębienie prezentowanej problematyki wartości. W przygotowaniu jest tom 1.
 5. W planach Instytutu przewidziano przygotowanie warsztatów Konstruowanie programu wychowawczego opartego na wartościach, skierowanych do nauczycieli z województwa mazowieckiego. Zakres tematyczny dotyczył będzie takich zagadnień jak:
 • Pojęcie programu wychowawczego, jego funkcje, umocowania prawne.
 • Przesłanki teoretyczne dla budowania programów wychowawczych (ujęcie antropologiczne).
 • Wybrane techniki oddziaływania wychowawczego i metod wychowawczych.
 • Zasady i etapy konstruowania oraz modyfikacji programu wychowawczego.

Spotkania poprowadzą pracownicy naukowi wyższych uczelni, oraz pedagodzy o dużym doświadczeniu zawodowym.

 1. Zagraniczne badania przeprowadzane przez Instytut Papieża Jana Pawła II odnośnie podróży apostolskich Jana Pawła II, dotyczą kwerendy materiałów w archiwach Episkopatów, bibliotekach oraz redakcjach czasopism; dokumentację fotograficzną, wywiady ze świadkami spotkań z Papieżem oraz recepcji nauczania papieskiego w kontekście aktualnej sytuacji kraju odwiedzanego przez Ojca Świętego. W tym roku kwerenda została przeprowadzona w południowej Hiszpanii, Portugalii, na Madagaskarze, na Ukrainie i Litwie. Owocem tych badań są m. in. konferencje i sympozja, na których prezentowane są wyniki studiów nad zebranym materiałem.

Wspólnie z Sekcją Misjologii UKSW przygotowano konferencje, których tematem są podróże apostolskie Papieża na Filipiny, oraz do Ameryki Łacińskiej. Materiały pokonferencyjne, wzbogacone o artykuły innych autorów, publikowane są w serii: Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II. W przygotowaniu są dwie pozycje książkowe Jan Paweł II w Boliwii oraz Jan Paweł II w Paragwaju. W Centrum Formacji Misyjnej 8 grudnia 2011 r. miała miejsce konferencja Jan Paweł II na Madagaskarze. Wśród prelegentów znaleźli się: o. Grzegorz Krzyżostaniak (Tło etnograficzno-religijne wyspy), o. Jarosław Różański (Historia misji katolickich), Kinga Lendzion (Praca misjonarza na Madagaskarze), o. Zdzisław Grad (Kontekst społeczno-polityczny pielgrzymki Jana Pawła II), ks. Aleksander Seniuk (Główne idee przesłania papieskiego), Paulina Zapała (Błogosławiona Wiktoria Rosoamanarivo). Badania prezentowane są w formie raportów Instytutu.

 1. Interesującym wydarzeniem, będącym w trakcie przygotowań, jest publikacja poświęcona III Konferencji Plenarnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM, Puebla 1979), w której uczestniczył Jan Paweł II. Na obecnym etapie wykonywane są tłumaczenia materiałów źródłowych (dokumentów CELAM) z j. hiszpańskiego na j. polski, które zostaną opublikowane wraz z komentarzem. Będzie to pierwsza w Polsce publikacja na ten temat. Książka zostanie zaprezentowana podczas sympozjum, zorganizowanego przy współudziale Sekcji Misjologii UKSW.
 2. Nakładem Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Instytutu Wiedzy o Kulturze UKSW ukazała się książka Kultura wizualna – teologia wizualna pod redakcją ks. prof. Witolda Kaweckiego CSsR, prof. Jana Stanisława Wojciechowskiego oraz dr Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej. Publikacja poświęcona jest kulturze, w tym sztukom wizualnym takim jak teatr, malarstwo, film i ich odniesieniom do teologii. Analizie zagadnienia Jan Paweł II a wizualność oraz dotyczącemu przestrzeni publicznej poświęcono osobny rozdział. Temat ten również był przedmiotem konferencji, która odbyła się 9 listopada b.r. na UKSW oraz towarzyszącemu jej panelowi dyskusyjnemu. Materiał zawarty w książce stał się inspiracją do audycji radiowych w Radiu Warszawa oraz do Debaty kulturoznawców jaka odbyła się podczas 3. Przeglądu Filmów Wartościowych w Warszawie w dniach 26-28.11.2011.
 3. Przy współpracy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, 22 i 26 listopada 2011 r. w Łomiankach została zorganizowana konferencja 30. rocznica adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio”. Rodzina jako podstawa społeczeństwa, jej rola w życiu społecznym oraz w misji Kościoła stała się punktem wyjścia do rozważań nad problematyką związaną z sytuacją polskiej rodziny, oraz postawienia pytań o aktualność adhortacji apostolskiej Familiaris consortio. Wśród prelegentów byli: ks. biskup Stanisław Stefanek (Łaska i wymóg autentycznej i głębokiej duchowości małżeńskiej i rodzinnej (FC, 56)), ks. prof. Ireneusz Mroczkowski (Spowiedź jako promocja sumienia w rodzinie), ks. dr hab. Andrzej Najda (Argumenty biblijne w adhortacji apostolskiej «Familiaris consortio» Jana Pawła II), ks. prof. Mieczysław Ozorowski (Prawa rodziny w świetle «Familiaris consortio» Jana Pawła II), dr Andrzej Mazan (Zakres odpowiedzialności wychowawczej rodziców w świetle «Familiaris consortio» Jana Pawła II), prof. Elżbieta Osewska (Współpraca rodziny z instytucjami wychowawczymi); dr Agnieszka Regulska (Zjawisko sieroctwa społecznego dzieci cieniem wychowania we współczesnej rodzinie), ks. dr Mirosław Brzeziński (Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin jako odpowiedź na wskazania zawarte w «Familiaris consortio» Jana Pawła II), ks. dr Zdzisław Struzik (Specyfika nauczania o wartości płodności w pracy duszpasterskiej pośród narzeczonych, małżonków i z
  wiązków niesakramentalnych
  ), ks. dr Wojciech Turowski («Familiaris consortio» o Słowie Bożym w duszpasterskiej i ewangelizacyjnej posłudze małżeństw niesakramentalnych), ks. dr Krzysztof Wolski (Kościół jest domem i rodziną dla wszystkich (FC, 85)), ks. dr Cezary Naumowicz (Eklezjalność rodziny chrześcijańskiej w kontekście nowej ewangelizacji), ks. dr Wiesław Jankowski (Światłość w ciemności: Bóg wierzący w rodzinę), ks. dr Józef Młyński (W kręgu aksjologii rodziny, czyli prawda o rodzinie prawdą o człowieku), dr Bożena Bassa (Płciowość jako wartość i zadanie (FC, 32)), ks. dr Dariusz Tułowiecki (Rodzina jako wartość we współczesnym społeczeństwie polskim), ks. prof. Adam Skreczko («Familiaris consortio» Jana Pawła II inspiracją duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o rodzinę)

10.  Instytut współpracuje z wieloma instytucjami, które interesuje problematyka płodności, seksualności i ich aspektów wychowawczych. Jedną z widocznych oznak prowadzonych działań jest Konferencja Wartość płodności współorganizowana przez Instytut Naturalnego Planowania Rodziny odbyła się dnia 22 października b. r. Referaty wygłosili: Elizabeth Rötzer córka Josefa Rötzera – twórcy metody objawowo-termicznej, ks. dr Z. Struzik, Lechosław Dokowicz, prof. Marian Gabryś (Akademia Medyczna we Wrocławiu.

11.  Współpraca ze Stowarzyszeniem Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński jest okazją do nawiązania kontaktu z Polakami ze Wschodu, w tym szczególnie z Młodzieżowym Centrum Jana Pawła II w Winnicy na Ukrainie. Wspólne działania podjęte wraz z licznymi osobami prywatnymi, gminami, wydawnictwami, organizacjami i stowarzyszeniami w Polsce, umożliwiają zakup pomocy szkolnych, sprzętu sportowego, drobnych upominków, itp. dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie, w Rosji, na Litwie i Białorusi. W związku z tymi miejscami Instytut prowadzi badania nad recepcja myśli Jana Pawła II o pokoju, sprawiedliwości i wolności.

12.  Instytut na różnych płaszczyznach podejmuje działania związane z zagadnieniem integralnego wychowania wg. Jana Pawła II. W ramach projektu w dniach od 1 do 2 grudnia 2011 r. odbyły się po raz pierwszy warsztaty dla studentów nauk o rodzinie Poradnictwo rodzinne – struktura, organizacja, pomoc specjalistyczna, zorganizowane przez Instytut Papieża Jana Pawła II i Specjalistyczną Diecezjalną Poradnię Rodzinną w Warszawie przy Ośrodku Diecezjalnym Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Warszawsko-Praskiej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać i wymienić opinie ze specjalistami z dziedziny prawa, psychiatrii, pedagogiki, jak również z terapii indywidualnej i systemowej terapii rodzin.

 

Instytucje współpracujące z Instytutem Papieża Jana Pawła II:

– UKSW: Instytut Wiedzy o Kulturze, Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego, Wydział Studiów nad Rodziną

– Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie

– kwartalnik Wydziału Teologicznego „Kultura – Media –Teologia”

– Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg. metody prof. J. Rötzera

– Katolickie Stowarzyszenie Diecezji Drohiczyńskiej

– Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna przy Ośrodku Diecezjalnego Duszpasterstwa Diecezji Warszawsko-Praskiej

– Stowarzyszenie Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

– Centrum Jana Pawła II w Winnicy (Ukraina)

– Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

– Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

– Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku

– Szkoła Wyższa „Ateneum” w Gdańsku

– Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie

– Instytut im. Adama Mickiewicza w Warszawie