Dział księgowości – historia

Opublikowano: 4 maja 2009 r.
Kategorie: Działy
4 maja 2009 | Kategorie: Działy

 

Sprawozdanie za rok 2012 (pierwsze półrocze)

 

Sprawozdanie za rok 2011

 

Sprawozdanie za rok 2010

 

Sprawozdanie za rok 2009

 

Sprawozdanie za rok 2008

 

Sprawozdanie za rok 2007

 

Sprawozdanie za rok 2006

 

Sprawozdanie za 2009 rok

W ramach doskonalenia zawodowego pracowników w roku 2009 pracownicy Instytutu zostali delegowani na następujące szkolenia:

– Cyfrowość Bibliotek (Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich)

– Cyfrowość Archiwów (Stowarzyszenie BIbliotekarzy Polskich)

– Profesjonalny sekretariat w urzędzie (ARK Consulting)

– Redagowanie prasy i książek (Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego)

– Szkolenia BHP i P-POŻ


Sprawozdanie za 2007 rok

Dział Księgowości Kadr prowadzi obsługę finansową oraz obsługę kadrową Instytutu. W ramach doskonalenia zawodowego pracowników zorganizowano szereg szkoleń, których celem było nabycie przez przedstawicieli poszczególnych działów umiejętności pozwalających na jak najlepszą realizację zadań statutowych postawionych przed Instytutem przez Organizatora.

1. Szkolenia

1. Dla nowych pracowników przeprowadzono szkolenia z zakresu BHP.

2. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, skierowano część pracowników na szkolenia dotyczące następujących zagadnień:

• administrowanie systemem Musnet (szkolenie miało na celu wdrożenie i naukę korzystania z program Musnet służącego do profesjonalnego opracowywania katalogu obiektów oraz do sprawnego zarządzania zbiorami, a także do generowania publikacji www i CD);

• inwentaryzacja środków trwałych (celem szkolenia było zapoznanie się z zagadnieniami ogólnymi i szczegółowymi, wynikającymi z obowiązku przeprowadzania inwentaryzacji);

• komputerowe programy graficzne i edytorskie (DTP) (celem szkoleń było zapoznanie się z programami Photoshop i Illustrator służącymi do obróbki zdjęć oraz grafiki, a także z programami InDesign oraz Quark, które służą do składu publikacji);

• rachunkowość budżetowa (głównymi zagadnieniami rozpatrywanymi podczas szkolenia była ogólna charakterystyka sektora finansów publicznych, dochody i wydatki publiczne, klasyfikacja budżetowa, specyfikacja rachunkowości budżetowej, udzielanie zamówień publicznych, kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w budżecie);

• zarządzanie inwestycjami budowlanymi w instytucjach publicznych;

• szkolenie z zakresu archiwizacji zbiorów w Dziale Dokumentacji Archiwalnej

• szkolenie z zakresu ochrony zabytków i zbioró muzealnych

• promocja instytucji kultury;

• finansowanie ze środków unijnych zadań z zakresu kultury, promocjii turystyki w latach 2007-2013;

• szkolenie w Dziale Ikonografii Muzeum powstania Warszawskiego (szkolenie dotyczyło archiwizacji, a w szczególności digitalizacji, przechowywania i konserwacji fotografii historycznych);

• szkolenie obronne dla kierowników wojewódzkich instytucji kultury (najważniejszymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniu były: aktualne problemy dotyczące bezpieczeństwa zbiorów publicznych, zarządzanie kryzysowe w myśl nowych uregulowań prawnych, upowszechnianie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń, a także bezpieczeństwo osób i mienia oraz główne kierunki realizacji zadań obronnych).

3. W październiku 2007 Instytut podpisał umowę z firmą medyczną, w celu zapewnienia pracownikom dodatkowej opieki medycznej.

2. Delegacje

Do końca października 2007 wystawiono 19 delegacji służbowych, w tym:

• 14 krajowych,

• 5 zagranicznych: Meksyk – 3 osoby; Uganda i Zambia – 2 osoby, których celem było zgromadzenie materiałów dotyczących pielgrzymek papieża Jana Pawła II do powyższych krajów.

 

Sprawozdanie za rok 2006

Księgowość Instytutu działa w oparciu o Ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Jej zadaniem jest prowadzenie gospodarki finansowej Instytutu zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z zasadą racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

W ciągu pierwszych miesięcy działalności pracownicy działu opracowali podstawową dokumentację księgową, stworzyli niezbędne akty prawne, w tym w szczególności: regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania oraz instrukcję obiegu dokumentów.
Podpisano umowę o prowadzenie rachunku z PKO BANK POLSKI S.A.
W dniu 27 lipca 2006 r. Instytut przedłożył plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na okres od 16.05.2006 do 31.12.2006 r.
Wszystkie operacje finansowe Instytutu ewidencjonowane i zabezpieczane są za pomocą programu SYMFONIA Premium.
Podstawą zapisów księgowych jest zakładowy plan kont dostosowany do potrzeb Instytutu w oparciu o wymogi ustawy o rachunkowości.

Do zadań Działu Księgowości włączone zostały sprawy zatrudnienia i płac tj.:

 • prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych,
 • prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej spraw pracowniczych,
 • realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • organizowanie szkoleń,
 • prowadzenie dokumentacji odnoszącej się do wypadków przy pracy, chorób zawodowych,
 • czuwanie nad terminowym przeprowadzaniem badań lekarskich pracowników.

31 grudnia 2006 r. w Instytucie zatrudnionych było 13 pracowników etatowych.

Delegacje:
W roku 2006 wystawiono 6 delegacji służbowych, w tym:

 • delegacje krajowe – 3
 • delegacje zagraniczne – 3

 

Szkolenia pracowników
W okresie od lipca do grudnia 2006 r. zorganizowano następujące szkolenia dla pracowników:

 • 4.09.2006 r. zorganizowano całodniowe szkolenie BHP, które odbyło się w Loretto k. Wyszkowa. Uczestniczyli w nim wszyscy zatrudnieni w Instytucie pracownicy,
 • 09.11.2006 r. przeprowadzono szkolenie administracyjne z zakresu obiegu dokumentów w Instytucie. Program wyjazdu obejmował również zwiedzanie, pod opieką przewodnika, klasztoru na Jasnej Górze, w tym rzadko udostępnianej starej biblioteki umieszczonej w części klauzurowej. Pracownicy Instytutu odwiedzili Dom Pamięci Kardynała Stefana Wyszyńskiego i zwiedzili wystawę poświęconą prymasowi,
 • w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników zorganizowano kursy nauki języka włoskiego i hiszpańskiego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pomieszczenia Instytutu wyposażono w gaśnice przeciwpożarowe, podręczne apteczki, wytyczono drogi ewakuacji.

Sekretariat
Sekretariat realizował w roku 2006 zadania związane z obsługą i obiegiem korespondencji, prowadzeniem rejestru pism, pieczęci, archiwizowaniem dokumentacji oraz obsługą interesantów.