Konferencja „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”

Opublikowano: 22 marca 2011 r.
22 marca 2011 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

Konferencja odbyła się 17 marca 2011 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu

 

Od kilku dziesięciu już lat dane statystyczne wskazują , że coraz mniej ludzi w Polsce decyduje się na posiadanie dzieci. Największa liczba ankietowanych jako główny powód podaje niedostatecznie dobre warunki materialne. W sytuacji kobiet natomiast do głosu dochodzi również obawa przed utratą pracy lub lęk przed niemożnością pogodzenia obowiązków zarobkowych z opieką nad dziećmi. Większość społeczeństwa polskiego wysokie wymagania stawia państwu, jako organowi odpowiedzialnemu za pomoc rodzinie. I rzeczywiście, debaty publiczne bardzo często toczą się wokół zwiększenia pomocy finansowej w formie zasiłków, zwiększonej liczby urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, urlopu dla ojca dziecka czy ochroną przed zwolnieniem z pracy .

Patrząc na rodzinę z perspektywy historycznej, wydaje się jednak, że warunki życia rodziny nigdy nie były wystarczające dobre. W życiu społecznym zawsze występowały jakieś braki, a nawet wielkie niedogodności i zagrożenia polityczne i gospodarcze. Tym wyzwaniom rodzina musiała zawsze sprostać i przekazywać życie jako największą wartość. Z tego powodu realizowana była przedwojenna i jeszcze powojenna popularność rodzin wielodzietnych.

Nieodłącznie z zagadnieniem rodziny związany jest proces wychowania, który tu zasadniczo spełnia się i realizuje. Definicja wychowania, jaką posługiwał się Jan Paweł II wyjaśnia proces, który zmierza do pełni człowieczeństwa. Chodzi o to, aby człowiek więcej „był” niż „miał”. Ponieważ pierwszym miejscem, w którym dokonuje się proces wychowania jest rodzina, w naturalny sposób to ku jej ochronie i opiece powinny zwrócić się wszelkie działania państwa.

Problematyką wychowania w rodzinie zajęli się uczestnicy konferencji „Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie”, jaka odbyła się 17 marca w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu. Swoimi referatami dzieliło się z uczestnikami konferencji prawie 60 pracowników naukowych uczelni wyższych i instytutów badawczych z całej Polski.

Referaty wygłoszone w sesji plenarnej dotyczyły m.in. zagadnień: poradnictwa i obrony prawnej w procesach o nieważność małżeństwa; rodziny jako makrosystemu integracyjnego w procesie o nieważność małżeństwa oraz rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej. Dalsza część spotkania odbywała się w 5. panelach tematycznych: etyczno-filozoficzne rozważania o rodzinie, zagrożenia i problemy współczesnej rodziny, status rodziny w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym, wychowanie o socjalizacja dziecka w rodzinie oraz społeczne funkcje rodziny.

Trudno byłoby szczegółowo przedstawić zagadnienia przedstawiane przez uczestników konferencji. Uczyniono to jednak w pierwszym tomie książki wydanej na dzień konferencji, a zawierającej poszerzoną wersję referatów prezentowanych podczas sympozjum. Tytuł pozycji jest tożsamy z tematem konferencji.

Tym niemniej jednak zagadnienia, które szczególnie zwróciły moją uwagę to podkreślana przez większość prelegentów potrzeba dowartościowania rodziny, jako miejsca gdzie dokonują się wszystkie najważniejsze procesy dojrzewania człowieka. Od prawidłowego działania rodziny zależą prawidłowe zachowania osobowe i społeczne jednostki.

Organizatorom konferencji gratulowano idei oraz działań organizacyjnych, które pozwoliły zgromadzić grono tak różnych zainteresowaniami i dyscyplinami prelegentów. Pozwoliło to szczególnie podczas dyskusji panelowych oraz w kuluarach konferencji na wymianę doświadczeń, nowe ujęcia opracowywanych zagadnień oraz ich poszerzanie o aspekty administracyjno-prawne, etyczne, pedagogiczne i psychologiczne. Prezentowane badania socjologiczne i prawnicze zdecydowanie pozwolą na pogłębienie społecznej dyskusji na temat wychowawczej funkcji rodziny.

mt_gallery:

tekst i fot. Dominika Żukowska-Gardzińska