Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego…

Opublikowano: 27 sierpnia 2012 r.
27 sierpnia 2012 | Kategorie: Archiwum aktualności 2011-2014, Konferencje

aksjologiczne_aspekty-okladka1W posiadaniu Wydawcy znajduje się zbiór materiałów pokonferencyjnych, Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół „Verbum Domini”, red. ks. Z. Struzik, ks. A. J. Najda, IPJP2, Warszawa 2012, który ukazał się jako tom piąty serii wydawniczej „Sympozja Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie”. Książki tu należące stanowią na ogół pokłosie konferencji badawczych i spotkań interdyscyplinarnych, są też uprzejmie adresowane do odbiorców z pewnym przygotowaniem czytelniczym, np. pracowników akademickich, nauczycieli, studentów, czy ludzi wierzących, czerpiących wiedzę z refleksji nad dokumentami Kościoła. Autorzy tego zbioru główne wątki osnuli wokół przesłania adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini.

Na tom złożyły się artykuły badaczy polskich poświęcone wybranym problemom. Czytelnik zetknie się więc z ciekawymi zagadnieniami pozostającymi w kręgu tzw. logosfery Biblii, wynikającymi z próby odczytania konkretnych miejsc czy kwestii w Piśmie Świętym. Prócz tego, podjęte zostały sprawy o określonej wymowie i ciężarze społecznym, mające odniesienie do zasadniczych wartości oraz kwestii dostępności Słowa Bożego wśród chrześcijan dziś. Znakiem rozpoznawczym, uwidocznionym również w tej książce, jest świadectwo oddziaływania myśli bł. Jana Pawła II, niejako kontynuowanej i rozwijanej obecnie – tak przez następcę papieża na Stolicy Apostolskiej, jak też wszystkich zainteresowanych Bożą służbą człowiekowi – dzięki objaśnianiu i odnawianiu znaczeń Słowa Objawionego. Zbiorem zainteresują się zapewne, jak wspomniano, studenci uczelni katolickich, wszyscy śledzący dzieje Kościoła nam współczesnego, teologowie, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele innych nauk humanistycznych i społecznych, osoby duchowne.

Odbiorcy mają możliwość przekonać się, czy i w jaki sposób treść publikacji przyczyni się do tym lepszego przyjęcia, odczytania, wprowadzenia w życie przesłanek opartych na depozycie wiary jako zarzewiu na nowo kształtowanej świętości. Zbiór stanowi studium wartości prymarnych, płynących „z” i „dzięki” – i utrwalających się dzięki – Słowu Bożemu, analizowanych i ukazywanych właśnie w ujęciu aksjologicznym. W szczególności – co warto podkreślić – z adhortacji papieskiej wydobyto związek pomiędzy Słowem Bożym, małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Książka naświetla m. in. rolę wychowawczą rodziny w nauce kard. Stefana Wyszyńskiego. Związek tej nauki z wymową dzisiejszej myśli Benedykta XVI, podejmując nadto zagadnienia współczesnej homiletyki, problematykę tradycji biblijnej w nauczaniu Kościoła (dawniej lub w nam współczesnych środkach przekazu: czy to naukowego, czy dziennikarskiego – tak w Kościele pierwszych chrześcijan, jak dzięki Internetowi); streszczenia artykułów w języku angielskim. Notki o autorach, wykresy poglądowe, przypisy.