Sprawozdanie z prac Działu Dokumentacji Archiwalnej i Filmowej w I półroczu 2007 r.

Opublikowano: 31 maja 2007 r.
31 maja 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010

1. Zadania zrealizowane 

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej zajmuje się inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów gromadzonych w Muzeum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, którego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Przeważającą część zasobów Ośrodka stanowią dary ofiarowane Ojcu Świętemu przez polskich pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich, do których zaliczają się: dzieła malarstwa, rzeźby, numizmatyki, tkanin i grafiki oraz cenne pamiątki historyczne.

 

W realizację przedsięwzięcia zaangażowany jest zespół pracujący pod nadzorem Dyrektora Ośrodka w Rzymie ks. dr Jana Główczyka, w skład którego weszli: historyk sztuki, historyk, informatyk i fotograf. Prace prowadzono w oparciu o program do komputerowej ewidencji obiektów muzealnych – MUSNET. Nad pracami zespołu czuwa w Rzymie Pani Marzena Zielonka.

 Opisy zgrupowano dotychczas w dwóch bazach danych: muzealia numizmatyczne i muzealia artystyczno-historyczne. Zaplanowano przekazanie Instytutowi 1750 opisów.

 

  Dotychczas Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przekazał nam opisy 1042 eksponatów wraz ze zdjęciami (163 w bazie ?Muzealia Artystyczno-Historyczne” oraz 879 w bazie ?Muzealia Numizmatyczne”. Materiały przekazane nam z Rzymu są zarchiwizowane na dwóch niezależnych nośnikach danych.

2. Działania planowane na II półrocze

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w II półroczu będzie konsekwentnie dygitalizował posiadane zbiory. W tym celu planowany jest zakup oprogramowania do opracowania fotografii ZEUS, stworzonego przez Politechnikę Śląską w Gliwicach, a z powodzeniem używanego przez Ośrodek Dokumentacji Mechanicznej. W planie jest też zakup multimediów związanych z osobą Ojca Świętego Jan Pawła II m.in. zapisanych na płytach CD wszystkich przemówień papieskich podczas I, II, III i IV pielgrzymki. Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej będzie śledził, utrwalał i dokumentował działalność kulturalną Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Planujemy nawiązać współpracę z Redakcją Katolicką TVP S.A. i Polskiego Radia.