Dział wydawniczy – sprawozdanie za 2006 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział wydawniczy, Działy, Konkursy

SPRAWOZDANIE Z PRACY DZIAŁU WYDAWNICZEGO
OD 1 SIERPNIA DO 15 GRUDNIA 2006 ROKU

 

 

1. Dział Wydawniczy realizuje zadania statutowe Instytutu związane z działalnością wydawniczą, a w szczególności:

1.2. Inicjuje projekty wydawnicze i przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu,

1.3. Nadzoruje proces przygotowania do druku,

1.4. Opracowuje i realizuje plany promocji i dystrybucji wydawnictw,

1.5. Odpowiada za terminową realizację powierzonych zadań,

1.6. Przygotowuje projekty budżetu działu i przedstawia je do zatwierdzenia Dyrektorowi Instytutu.

2. Zadaniem Działu Wydawniczego – zgodnie z Regulaminem organizacyjnym – jest organizacja prac Instytutu, a w szczególności:

2.1. Opracowanie planów wydawniczych Instytutu,

2.2. Realizacja prac wydawniczych oraz monitoringu wydawnictw krajowych i zagranicznych o tematyce objętej działalnością Instytutu,

2.3. Współpraca z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi w celu pozyskania pozycji wydawniczych związanych z działalnością Instytutu,

2.4. Publikacje pozycji naukowych i popularnonaukowych w ramach Instytutu oraz innych instytucji kultury i nauki,

2.5. Organizowanie zaplecza specjalistów do działalności wydawniczej,

2.6. Wydawanie tekstów obcojęzycznych.

3. W Dziale Wydawniczym w okresie od 1 sierpnia do 15 grudnia 2006 r. zostały wykonane następujące zadania:

3.1. Opracowano Regulamin Działu Wydawniczego,

3.2. Opracowano szacunkowy Plan wydawniczy na rok 2007,

3.3. Opracowano projekty i zawarto następujące umowy wydawnicze:

 • Umowa o współpracy wydawniczej z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy wydaniu 5. tomu Dzieł zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
 • Umowa Fundacją SPES w Warszawie wspólnego wydania 17 numeru czasopisma „Znaki Nowych Czasów”, poświęconego Osobie, nauczaniu i dziedzictwu duchowemu Papieża Jana Pawła II,
 • UmowaCentrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej w zakresie wspólnego wydania książki ks. Leszka Slipka Droga ku Chrystusowi.

3.4. Nadzorowano realizację wydawnictw Instytutu,

3.5. Zrealizowano następujące publikacje naukowe:

 • W październiku ukazał się 17 numer czasopisma „Znaki Nowych Czasów”Ukazanie się tego numeru związane było z przypadającą 16 października 2006 roku 28 rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II. 
 • Dzieła zebrane  Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Tom piąty obejmujący kazania i przemówienia Księdza Prymasa z roku 1959.

3.6. Realizacja umowy z Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej     dotyczącej książki ks. Leszka Slipka Droga ku Chrystusowi,

3.7. Wykonano prace koordynatora związane z opracowaniem i korektami redakcyjnymi przy realizacji wydania piątego tomu Dzieł zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a w szczególności: współtworzenie harmonogramów wydawniczych oraz pilnowanie
i egzekwowanie terminów w nich zawartych, sprawdzanie czystodruków i przekazanie kompletnych materiałów do druku,

3.8. Opracowanie materiału do klasy I i II Programu Wychowawczego, została ustalona
i opracowana metodologia, pojęcia, aparat dydaktyczny i terminologia Programu.

Celem Programu Wychowawczego jest przedstawienie materiału dydaktycznego do procesu formacyjnego i wychowawczego uczniów klas: I, II, III liceum ogólnokształcącego. Ogólnym metodologicznym założeniem Programu jest zaproponowanie spójnego projektu do pracy wychowawczo-dydaktycznej z młodzieżą licealną, na poziomach I, II, i III klasy. Projekt P.W. przewidziany jest do realizacji na terenie szkoły i dlatego przybiera formy jednostek lekcyjnych. Na każdy poziom, rok nauki szkolnej przewidziano 35 tematów przedstawionych do realizacji.

Uczniowie mogą wprowadzać do P.W. swoje sugestie, pomysły i innowacje, w zależności od ich aktualnych zainteresowań i potrzeb. Dynamiczna współpraca pomiędzy nauczycielem a uczniem ma uczynić z P.W. skuteczne narzędzie formacji moralnej
i intelektualnej, realizowanej na terenie szkoły oraz w środowisku rodzinnym i społecznym.

Rodzice ucznia mają za zadanie aktywnie włączyć się w budowanie i realizację P.W., aby proces wychowawczy następował w sposób integralny. Pedagog dostarczy rodzicom, na początku roku szkolnego, ogólne założenia P.W. i jego treść, ze szczególnym uwzględnieniem tych części, które dotyczą praktycznej jego realizacji w domu rodzinnym.

Program opiera się na założeniach filozoficznych, psychologicznych (psychologii rozwojowej dziecka) i dydaktycznych, zawartych w podstawowych dokumentach:

–          Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 1997 (art. 48, ust.1, art., ust 3, art.70, ust.1),

–          Ustawa o działach administracji rządowej z 1997 r. Ministerstwa Oświaty,

–          Kościoła Katolickiego: Pismo Św., Prawo Kanoniczne, Katechizm Kościoła Katolickiego, Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, red. M. Przybył, Poznań 2002,

–          Nauczanie społeczne Jana Pawła II: encykliki, homilie, kazania

 1. Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, pod red. A. Zwolińskiego,

      Radom   2003.

 1. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 2005.
 2. Jan Paweł II, Młodzież nadzieją Kościoła. Orędzia na Światowe Dni Młodzieży, wybór A. Wieczorek, Warszawa 2005.     
 3. Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, red. T. Styczeń, Lublin 1986.

–          Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz Inne przepisy prawne dotyczące rodziny, opr. P. Piasecki, Warszawa 1999,

–          Konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526),

–          literatura fachowa (dydaktycznej i wychowawczej):

Treścią Programu są zaproponowane wartości ogólnoludzkie: filozoficzne, intelektualne, moralne i informacyjne, niezbędne do odkrywania sensu życia ludzkiego i postępowania zgodnie z normami moralnymi przyjętymi w naszej kulturze narodowej i chrześcijańskiej. Program jest złożony z trzech poziomów, stosownie do wieku ucznia i jego przynależności do poszczególnej klasy. Pierwszy poziom (klasa I) dotyczy relacji międzyludzkiej: „ja – społeczność”. Drugi poziom (klasa II) dotyczy relacji: „ja – ty”. Natomiast poziom klasy III odnosi się do relacji: „ja – ja”. Zaproponowany podział uwzględnia systematyczny rozwój osobowości ucznia, jego wzrastanie i dojrzewanie fizyczne i psychiczne oraz postęp w rozumieniu otaczającego świata i siebie samego.

     Relacja pierwsza: „ja – społeczność” ma za zadanie pomóc, pokierować i ukształtować postawę życzliwości wzglę
dem innych ludzi zorganizowanych dla dobra jednostki
i pragnących z nią współpracować. Relacja druga: „ja – ty” ma za zadanie ukształtować poprawne i moralnie dobre postawy wobec drugiego człowieka spotykanego w rodzinie, w szkole, w narzeczeństwie, w małżeństwie oraz we wszelkich innych okolicznościach. Relacja trzecia: „ja – ja” dotyczy poprawnego rozpoznania swoich wartości i ułomności ludzkich, jako możliwości samodoskonalenia się oraz budowania osobowości nakierowanej na dobro, sprawiedliwość, piękno i miłość.

Program ma formę dokumentu spisanego w sposób logiczny, z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad w literaturze popularnonaukowej. Specyfika przedmiotu wymaga wykorzystania wiedzy i doświadczenia stosowanych w programach nauczania, obowiązujących w szkolnictwie polskim.

Każdy temat składa się z następujących części:

– cel ogólny

– cel szczegółowy

– cel wychowawczy

– proponowane tematy

– zadania dla ucznia

– zadania dla rodziców

– zadania dla szkoły

– sposób realizacji

– osiągnięcia

– zagrożenia

– nauczanie papieskie

– Pismo Święte

– Katechizm Kościoła Katolickiego

– bibliografia,

– indeksy.         

3.9. Opracowanie i wydanie folderu promocyjnego Instytutu Papieża Jana Pawła II.

Tekst folderu zawiera najważniejsze informacje na temat Instytutu, zakresu jego działalności. Przedstawia również w skrócie ideę budowy Świątyni Świętej Opatrzności Bożej, przy której w przyszłości mieścić się będzie docelowo siedziba Instytutu.

Rozwiązanie graficzne zredagowanych tekstów i wybranych zdjęć zostało opracowane przez grafika p. Marcina Kamińskiego. Materiał zdjęciowy do ulotki w większości pochodzi ze zbiorów własnych Instytutu. Kuria Metropolitalna Archidiecezji Warmińskiej udzieliła pozwolenia na nieodpłatne wykorzystanie w folderze także fotografii Jana Pawła II, wykonanej przez Arturo Mari, do której posiada wykupione prawa autorskie.

Parametry techniczne folderu:

Rozmiar: 30×18 cm, składany na pół (po złożeniu 15×18 cm)  (podstawa 15 cm)
kolor 4+4
nakład 2000 egz
papier > MAP eurobulk 250 gram

Po porównaniu ofert cenowych drukarni działających na terenie Warszawy, druk ulotki powierzony został Studiu AWP (ul. Wrzeciono 12 N; 01-961 Warszawa), z uwagi na profesjonalizm usług i najkorzystniejszą wycenę.

3.10. Prowadzenie korespondencji związanej z Działem Wydawniczym:

 • z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej dotyczącej eksponatów z samochodu papieskiego podczas pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979,
 • Biblioteką Narodową w sprawie nadania numerów ISBN,
 • z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardynała Wyszyńskiego w sprawie dalszej współpracy przy wydawaniu kolejnych tomów Dzieł zebranych,
 • z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujące o dotacji 17 numeru czasopisma „Znaki Nowych Czasów”.

3.11. Prowadzenie książki kancelaryjnej,

3.12. Opracowanie sprawozdania oraz planu działalności na rok następny.

4. Zaplanowane zostały następujące zadania Działu Wydawniczego na rok 2007:

4.1. Wydanie kolejnego 6. tomu Dzieł zebranych Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy współpracy z Instytutem Prymasowskim. Dzieła ukazują znaczenie dziedzictwa duchowego Papieża Jana Pawła II dla obecnych oraz przyszłych pokoleń Polaków, oraz wpływ, jaki na Jego Pontyfikat wywarł Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński,

4.2. Współpraca z wydawnictwami krajowymi i zagranicznymi,

4.3. Drugie wydanie uzupełnione książki o słynnym papamobile, samochodzie papieskim
w Polsce, podczas pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w roku 1979. Losy tego pojazdu do dziś nie są do końca wyjaśnione. Książka ukazuje nie tylko niezwykłą historię samochodu, który stał się symbolem wolności, ale także ludzi związanych z jego budową. Publikacja zostanie wzbogacona o informacje na temat najnowszych losów zniszczonego pojazdu.

4.5. Wydanie publikacji na temat Świątyni Świętej Opatrzności Bożej w Warszawie:

 • w formie folderu ze zdjęciami obrazującymi aktualny stan budowy Świątyni oraz wydarzenia związane ze Świątynią (pogrzeb księdza Jana Twardowskiego, VIII Wilanowskie Spotkanie Młodych 30 września 2006 r. pod hasłem „Budujemy dom na skale” z udziałem kard. Prymasa Józefa Glempa). Tekst będzie dotyczył idei Świątyni w historii i kulturze,
 • wydawnictwo popularnonaukowe o charakterze interdyscyplinarnym, poświecone następującym zagadnieniom:

a) Teologia Opatrzności Bożej, Jej znaczenie w kulturze polskiej na przestrzeni wieków,

b) sposoby pojmowania Opatrzności Bożej w poszczególnych epokach literackich,

c) historia i geneza idei budowy Świątyni,

d) przebieg konkursów na projekt Świątyni w latach 30. XX wieku,

e) historyczno-polityczne uwarunkowania budowy Świątyni (od XVIII do XXI wieku),

f) Pojęcie Opatrzności w literaturze i kulturze (począwszy od epoki oświecenia, przez XIX wiek, XX-lecie międzywojenne, aż po czasy współczesne), jej symboliczne znaczenia,

g) charakteru polskiego katolicyzmu, z uwzględnieniem między innymi zjawisk kulturowych, takich jak: sarmatyzm, mit Polaka-katolika, oświecenie, romantyczna duchowość. 

Materiał źródłowy stanowią publikacje na temat Świątyni, artykuły prasowe poświęcone wydarzeniom związanym ze Świątynią (m.in. wmurowanie kamienia węgielnego w 1792 roku, manifestacja patriotyczna w 1891 roku), opracowania naukowe – historyczne, teologiczne, historycznoliterackie.

Publikacja będzie opatrzona przypisami, cytatami, zdjęciami, spisem bibliografii, aneksami, indeksami: osobowym, rzeczowym.

4.6.  Redakcja, korekta, przygotowanie do druku, wydanie, plan dystrybucji Bibliografii przedmiotowej publikacji polskich na temat nauczania społecznego Jana Pawła II w latach 1989-2005, opracowanej przez Mirosława  Mikołajczyka,

4.7. Opracowanie materiału do klasy III Programu Wychowawczego, redakcja, przygotowanie do druku, wydanie, plan dystrybucji całości Programu,

4.8. Promocja piątego tomu Dzieł zebranych Kardynała Stefana Wyszyńskiego, połączona
z wystawą Doktoratów Honoris Causa przyznanych Prymasowi Tysiąclecia Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu przez uczelnie zagraniczne.