Dział wydawniczy – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Dział wydawniczy, Działy, Konkursy

W roku 2007 Dział Wydawniczy Instytutu zrealizo­wał następujące projekty i prace wydawnicze zwią­zane z realizacją statutowych zadań Instytutu:

1. Ks. dr Zdzisław Struzik, Program wychowaw­czy oparty na wartościach, część I-III, Warsza­wa – Wilanów 2007.

Książka adresowana jest do licealistów, ich rodziców, a także do pedagogów szkół średnich. Celem publika­cji jest zaproponowanie metod kształcenia i wycho­wania młodzieży w oparciu o wartości płynące z nauczania Jana Pawła II. Program ma wskazać mło­demu człowiekowi właściwy sens życia ludzkiego, a także nauczyć postępować zgodnie z normami przy­jętymi w kręgu kultury chrześcijańskiej i europejskiej. Część pierwsza, przeznaczona dla uczniów klas pierwszych, prezentuje relację ?ja – społeczność” i ma za zadanie pomóc w kształtowaniu postawy życzliwo­ści wobec innych. Część druga opiera się na relacji ?ja -ty”. Celem jej jest ukazywanie moralnie dobrych po­staw względem drugiego człowieka. Część trzecia opisuje relację ?ja – ja”, dotyczącą poprawnego roz­poznawania swojej wartości, samodoskonalenia się i budowania osobowości.

2. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa, red. ks. dr Zdzisław Struzik, Warszawa – Wilanów 2007.

Publikacja jest skierowana do narzeczonych. Zawie­ra teksty, m.in. fragmenty dokumentów Kościoła, pomocne w prowadzeniu spotkań. Uwzględnia róż­ne etapy przygotowania do życia małżeńskiego, sta­ra się przybliżyć zagadnienie miłości, roli rodziny oraz poszanowania życia ludzkiego.

3.Bardowie Jana Pawła Wielkiego. Młodzi Poeci o pontyfikacie Jana Pawła II, Warszawa 2007.

Książka jest zbiorem prac nadesłanych przez mło­dzież szkół gimnazjalnych imienia Jana Pawła II, któ­ra wzięła udział w zorganizowanym przez Instytut konkursie. Jego celem było napisanie ballady dotyczą­cej życia i działalności papieża Polaka.

4. ?Z wiarą wiar”. Rodacy wobec śmierci Jana Pawła II. Modlitwy, wiersze, diariusze, medytacje, Warszawa – Wilanów 2007.

Publikacja jest zbiorem wybranych prac nadesłanych na apel Instytutu z 2 kwietnia 2005 r. Książka jest świadectwem pamięci o Ojcu Świętym. Zgromadzo­no w niej utwory literackie powstałe pod wpływem przeżyć duchowych związanych ze śmiercią Jana Pawła II. W odpowiedzi na apel napłynęło kilkaset prac. Wybrane utwory zostały poddane opracowaniu redakcyjnemu. W dniu 3 listopada Instytut zorgani­zował promocję książki, która odbyła się w Sali Bia­łej Pałacu Wilanowskiego w Warszawie. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Nycz Metropolita Warszawski. Wybrane utwory recytowa­li: Anna Seniuk i Krzysztof Banaszyk.

5. Jan Paweł II, Strażnicy Poranka. Ćwiczenia duchowe dla młodych z Janem Pawłem II we- dług Antonio Izquierdo, red. S. Kawecki, War­szawa – Wilanów 2007.

Książka zawiera wybór tekstów z homilii oraz doku­mentów papieskich, w których Jan Paweł II zwracał się do młodzieży. Książka jest tłumaczeniem wydania wło­skiego autorstwa księdza Antonio Izquierdo.