Prace realizowane przez DDAIFF w okresie kwiecień-czerwiec 2009

Opublikowano: 16 czerwca 2009 r.

Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w okresie 1 kwietnia – 30 czerwca 2009 roku skupił się przede wszystkim na inwentaryzacji „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa”, zmagazynowanego w Dzwonnicy Trzeciego Tysiąclecia, wchodzącej w skład zabudowań wilanowskiej Parafii Świętej Anny. Do bazy komputerowej MUSNET wprowadzono dane, dotyczące 60 eksponatów, głównie obrazów.

Dnia 7 maja bieżącego roku Dział Dokumentacji Archiwalnej przekazał Sekretariatowi Prymasa Polski siódmy już z kolei segregator z wydrukiem 85 kart ze wspomnianego już powyżej programu MUSNET. Pośród  opisanych eksponatów znalazło się 80 obrazów (kategoria I), 2 płaskorzeźby (kategoria II) oraz 3 przedmioty, które otrzymały sygnatury w ramach kategorii „INNE”. W tomie zawarto informacje odnośnie wszystkich, to jest dziesięciu podkategorii obrazów.

Poza inwentaryzacją „Zbioru muzealiów Prymasa Polski Józefa Glempa” Dział na przestrzeni ostatniego kwartału zajmował się archiwizacją zdjęć z imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Instytut w przeszłości oraz sporządził dokumentację fotograficzną: 

1) XV Targów Wydawców Katolickich w Warszawie (17-19.04) – 81 fot.;

2) sympozjum pt. „Słowo w kulturze współczesnej” (13.05) – 192 fot.;

3) uroczystości „Urodziny Księdza Jana” w Kościele Sióstr Wizytek (2.06) – 187 fot. oraz 

4) II Dnia Dziękczynienia (7.06) – 368 fot. 

Dział wybierał najlepsze z aktualnie archiwizowanych fotografii i przekazywał je do opublikowania na stronie internetowej Instytutu. Warto zaznaczyć, iż opracował on również notatkę informacyjną dotyczącą, wymienionej już wcześniej uroczystości zatytułowanej „Urodziny Księdza Jana” (2 czerwca).

Archiwum pozyskiwało ponadto zdjęcia wykonane podczas imprez organizowanych przez Instytut, podczas których jego pracownicy nie sporządzali dokumentacji fotograficznej (np. na Koncercie Charytatywnym w Teatrze Polskim – 16 marca lub na premierze cantobiografii Jana Pawła II pt. „Santo Subito” – 5 kwietnia).

Dział wprowadził w ostatnim kwartale do MUSNETU dane dotyczące 60 obiektów związanych z osobą Papieża Polaka, znajdujących się na terenie Warszawy i w pobliżu stolicy. W ich skład wchodzą pomniki, tablice pamiątkowe, płaskorzeźby, witraże, obrazy, szkoły oraz ich sztandary, Dąb Jana Pawła II, a także wizerunki krzyży i herbów papieskich.

Pod koniec marca Dział udostępnił Pani Barbarze Olak z redakcji „Zielonego Sztandaru” fotografie na potrzeby pisanego przez nią artykułu o Instytucie. Numer wspomnianego czasopisma zawierający zasygnalizowany tekst wszedł w skład zbiorów archiwum.

Dnia 20 kwietnia pracownik Działu w ramach pracy nad archiwizacją fotografii odbył rozmowę z Panią Ewą Orłowską – Wicedyrektor Zespołu Szkół Spożywczo-Gastronomicznych im. Jana Pawła II, mieszczącego się na warszawskiej Pradze. Przy okazji poznał sposoby dokumentowania działalności wymienionej placówki edukacyjnej, przede wszystkim zaś tej mającej związek z osobą jej patrona – Papieża-Polaka. Pracownik Instytutu został ponadto oprowadzony po szkole.

Dnia 21 kwietnia Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie przekazał oficjalnie instytutowemu archiwum 6 segregatorów z kartami ewidencyjnymi muzealiów z kategorii artystyczno-historycznej. Dnia 28 maja Działowi przekazano 12 kolejnych segregatorów, w tym dziesięć z danymi eksponatów numizmatycznych oraz dwa z informacjami na temat obiektów artystyczno-historycznych.

Pod koniec kwietnia i w połowie maja bieżącego roku zbiory archiwalne wzbogacił przekazanymi materiałami Ks. Prałat Bogusław Bijak – były proboszcz parafii Świętej Anny w Wilanowie.

W maju opracowano wzory przednich i tylnych okładek na pudełka płyt CD i DVD, zawierających fotografie, filmy lub nagrania audio archiwizowane przez Dział. Do dnia 5 czerwca w okładki z logo Instytutu zaopatrzono 14 pudełek. Dział przegrał na nośniki cyfrowe zdjęcia wykonane podczas 14 imprez, nad którymi patronat sprawował Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

Olaf Olszowski, 30.06.2009 r.