Nowości Działu wydawniczego

Opublikowano: 29 marca 2012 r.

W pierwszym kwartale 2012 r. w Dziale Wydawniczym pojawiły się dwie nowe publikacje. Obie są nie tylko teoretycznymi rozważaniami nad podjętymi w nich tematami, ale mogą być również cennym materiałem pomocniczym dla różnych grup i wspólnot lub osób odpowiedzialnych za wychowanie czy duszpasterstwo.

 

  • Bóg – człowiek – komunia. Eschatologiczne ukierunkowanie komunii eucharystycznej w nauczaniu Jana Pawła IIBog_czlowiek-okladka1

Publikacja ks. dra Cezarego Smuniewskiego wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 Kościół domem i szkołą komunii. Refleksja przeprowadzona w książce oparta jest na zasadzie dwóch osi: wertykalnej, przedstawiającej nauczanie o Bogu Trójjedynym, z którym zjednoczenie jest dostępne człowiekowi w Jezusie Chrystusie; horyzontalnej, ukazującej życie Kościoła w jego ziemskiej i wiecznej perspektywie. W publikacji położony jest akcent na potrzebę działań na rzecz komunii w relacjach małżeńskich i rodzinnych, parafialnych i społecznych. Dzięki temu może ona stać się nieocenioną pomocą w pracy różnych grup i wspólnot parafialnych czy diecezjalnych.

Książka ta to nie tylko synteza współczesnego nauczania Kościoła i refleksji o teologii komunii, ale przede wszystkim spojrzenie na powiązania teologii komunii z życiem człowieka w Kościele i świecie.

Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym, Trójjedyny Bóg – boska komunia Osób, ukazano trynitarne fundamenty komunii i jej eschatologicznego ukierunkowania. W drugim rozdziale, „Komunia, którą Chrystus przyniósł na świat”, autor przedstawia chrystologiczną perspektywę komunii, jej znaczenie eklezjologiczne oraz zwraca uwagę na Maryję jako tę, która jest wzorem zjednoczenia z Synem i z Kościołem. Trzeci rozdział, „Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii”, to praktyczne ukazanie znaczenia komunii eucharystycznej w życiu człowieka i świata.

Rozważania prowadzone przez autora ukazują bogactwo myśli Jana Pawła II na temat komunii i jej roli w życiu człowieka oraz wpływu na dzieje świata.

 

  • Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy migracje-okladka1

Autorami książki są ks. dr Józef Młyński oraz ks. dr Władysław Szewczyk, wykładowcy na Wydziale Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto ks. Władysław Szewczyk jest dyrektorem Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „ARKA” w Tarnowie, a ks. Józef Młyński pracownikiem dyżurującym w tej placówce.

Przygotowana przez nich publikacja ma charakter socjologiczny, psychologiczny i duszpasterski. Badania oparto zarówno na świadectwach migrantów i ich rodzin, jak na analizie źródeł – albo publikowanych w rocznikach statystycznych, albo też wydobywanych dzięki literaturze przedmiotu (socjologia, statystyka, psychologia i antropologia społeczna). Specjalne miejsce książka wyznacza motywom i przyczynom podróżowania „za chlebem” oraz metodom badania zjawisk migracyjnych. W zakres tomu wchodzą wykresy, tabele, rysunki, poglądowe schematy, przybliżające w liczbach, co dzieje się z rodziną, gdy poza granice kraju na dłużej wyjeżdża jedno z rodziców (albo nawet, gdy wyjeżdżają oboje, pozostawiając małe czy młodociane dzieci, np. dziadkom lub znajomym).

W rozdziale pierwszym, Zjawisko migracji – pojęcia, fale migracji, rodzaje, motywy, zawarto teoretyczne rozważania na temat migracji, które stanowią podstawę dalszej analizy. W rozdziale drugim, Blaski i cienie migracji zarobkowej członków rodzin, oraz trzecim, Przeżycia dzieci pozostających w kraju, na konkretnych przykładach rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowej przedstawiono zagrożenia i szanse związane z opisywanym zjawiskiem. Dzięki temu otrzymujemy rzeczywisty obraz rodziny, poparty nie tylko naukowymi badaniami, ale i życiowym doświadczeniem. Ten sposób zaprezentowania problemu nieobecności współmałżonków (i najczęściej rodziców) w domu stanowi cenne uzupełnienie teorii.

W rozdziale czwartym, Jak pomagać – kto i w jaki sposób, ukazano praktyczne metody pomocy rodzinom, które doświadczyły migracji zarobkowej. Rozdział ten skierowany jest do duszpasterzy, pedagogów, wychowawców, samorządowców, mediów, polityków – czyli wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny i którzy mają wpływ na jej kondycję.

W ostatnim, piątym rozdziale zawarto wybrane Orędzia papieża Jana Pawła II na światowe dni migranta i uchodźcy, które stanowią dopełnienie całości rozważań.

Książka ta nie stanowi zatem „suchego” opracowania, a jest przykładem pochylenia się z troską nad człowiekiem i nad rodziną, w myśl nauczania papieża Jana Pawła II.

Już wkrótce kolejna nowość

  • Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”

W druku znajduje się zbiór materiałów pokonferencyjnych, których główne wątki autorzy osnuli wokół przesłania adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini. Na tom złożą się artykuły znanych badaczy polskich poświęcone różnym zagadnieniom i problemom obecnym w sferze logosfery Biblii lub społecznej, mającym odniesienie do zasadniczych wartości oraz kwestii dostępności Słowa Bożego wśród chrześcijan. Znakiem rozpoznawczym, uwidocznionym również w tej książce, jest spuścizna myśli bł. Jana Pawła II, niejako kontynuowana i rozwijana obecnie – tak przez jego następcę na Stolicy Apostolskiej, jak też wszystkich zainteresowanych Bożą służbą człowiekowi – dzięki objaśnianiu i odnawianiu znaczeń Słowa Objawionego. Zbiorem zainteresują się studenci uczelni katolickich, śledzący dzieje Kościoła nam współczesnego, teologowie, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych, osoby duchowne.

Odbiorcy będą mieli możliwość przekonać się, czy i w jaki sposób treść publikacji przyczyni się do tym lepszego przyjęcia, odczytania, wprowadzenia w życie przesłanek opartych na depozycie wiary jako zarzewiu na nowo kształtowanej świętości. Zbiór jest studium wartości płynących i utrwalających się dzięki Słowu Bożemu, analizowanych i ukazywanych w ujęciu aksjologicznym. W szczególności – co warto podkreślić – z adhortacji papieskiej wydobyto związek pomiędzy Słowem Bożym, małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Książka naświetla m. in. rolę wychowawczą rodziny w nauce kard. Stefana Wyszyńskiego, podejmując nadto zagadnienia współczesnej homiletyki, problematykę tradycji biblijnej w nauczaniu Kościoła (dawniej lub w nam współczesnych środkach przekazu: czy to naukowego, czy dziennikarskiego – tak w Kościele pierwszych chrześcijan, jak dzięki Internetowi); przewidziano streszczenia artykułów w języku angielskim.

 

W przygotowaniu

Trwają prace redakcyjne nad książkami:

– Anny Zyskowskiej, Jasnogórski Pielgrzym, Ojciec Narodu, Stefan Kardynał Wyszyński;

W 30. rocznicę adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, będącej zbiorem artykułów po sympozjum, które odbyło się w listopadzie 2011 r. na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW;

Jan Paweł II w Boliwii;

Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw, wydanie II;

– Stefa
na Kardynała Wyszyńskiego, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981. Indeks.

Nowości Działu Wydawniczego

W pierwszym kwartale 2012 r. w Dziale Wydawniczym pojawiły się dwie nowe publikacje. Obie są nie tylko teoretycznymi rozważaniami nad podjętymi w nich tematami, ale mogą być również cennym materiałem pomocniczym dla różnych grup i wspólnot lub osób odpowiedzialnych za wychowanie czy duszpasterstwo.

 

·         Bóg – człowiek – komunia. Eschatologiczne ukierunkowanie komunii eucharystycznej w nauczaniu Jana Pawła II

Publikacja ks. dra Cezarego Smuniewskiego wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 Kościół domem i szkołą komunii. Refleksja przeprowadzona w książce oparta jest na zasadzie dwóch osi: wertykalnej, przedstawiającej nauczanie o Bogu Trójjedynym, z którym zjednoczenie jest dostępne człowiekowi w Jezusie Chrystusie; horyzontalnej, ukazującej życie Kościoła w jego ziemskiej i wiecznej perspektywie. W publikacji położony jest akcent na potrzebę działań na rzecz komunii w relacjach małżeńskich i rodzinnych, parafialnych i społecznych. Dzięki temu może ona stać się nieocenioną pomocą w pracy różnych grup i wspólnot parafialnych czy diecezjalnych.

Książka ta to nie tylko synteza współczesnego nauczania Kościoła i refleksji o teologii komunii, ale przede wszystkim spojrzenie na powiązania teologii komunii z życiem człowieka w Kościele i świecie.

Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym, Trójjedyny Bóg – boska komunia Osób, ukazano trynitarne fundamenty komunii i jej eschatologicznego ukierunkowania. W drugim rozdziale, „Komunia, którą Chrystus przyniósł na świat”, autor przedstawia chrystologiczną perspektywę komunii, jej znaczenie eklezjologiczne oraz  zwraca uwagę na Maryję jako tę, która jest wzorem zjednoczenia z Synem i z Kościołem. Trzeci rozdział, „Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii”, to praktyczne ukazanie znaczenia komunii eucharystycznej w życiu człowieka i świata.

Rozważania prowadzone przez autora ukazują bogactwo myśli Jana Pawła II na temat komunii i jej roli w życiu człowieka oraz wpływu na dzieje świata.

 

·        Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy 

Autorami książki są ks. dr Józef Młyński oraz ks. dr Władysław Szewczyk, wykładowcy na Wydziale Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto ks. Władysław Szewczyk jest dyrektorem Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „ARKA” w Tarnowie, a ks. Józef Młyński pracownikiem dyżurującym w tej placówce.

Przygotowana przez nich publikacja ma charakter socjologiczny, psychologiczny i duszpasterski. Badania oparto zarówno na świadectwach migrantów i ich rodzin, jak na analizie źródeł – albo publikowanych w rocznikach statystycznych, albo też wydobywanych dzięki literaturze przedmiotu (socjologia, statystyka, psychologia i antropologia społeczna). Specjalne miejsce książka wyznacza motywom i przyczynom podróżowania „za chlebem” oraz metodom badania zjawisk migracyjnych. W zakres tomu wchodzą wykresy, tabele, rysunki, poglądowe schematy, przybliżające w liczbach, co dzieje się z rodziną, gdy poza granice kraju na dłużej wyjeżdża jedno z rodziców (albo nawet, gdy wyjeżdżają oboje, pozostawiając małe czy młodociane dzieci, np. dziadkom lub znajomym). 

W rozdziale pierwszym, Zjawisko migracji – pojęcia, fale migracji, rodzaje, motywy, zawarto teoretyczne rozważania na temat migracji, które stanowią podstawę dalszej analizy. W rozdziale drugim, Blaski i cienie migracji zarobkowej członków rodzin, oraz trzecim, Przeżycia dzieci pozostających w kraju, na konkretnych przykładach rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowej przedstawiono zagrożenia i szanse związane z opisywanym zjawiskiem. Dzięki temu otrzymujemy rzeczywisty obraz rodziny, poparty nie tylko naukowymi badaniami, ale i życiowym doświadczeniem. Ten sposób zaprezentowania problemu nieobecności współmałżonków (i najczęściej rodziców) w domu stanowi cenne uzupełnienie teorii.

W rozdziale czwartym, Jak pomagać – kto i w jaki sposób, ukazano praktyczne metody pomocy rodzinom, które doświadczyły migracji zarobkowej. Rozdział ten skierowany jest do duszpasterzy, pedagogów, wychowawców, samorządowców, mediów, polityków – czyli wszystkich, którym leży na sercu dobro rodzi
ny i którzy mają wpływ na jej kondycję.

W ostatnim, piątym rozdziale zawarto wybrane Orędzia papieża Jana Pawła II na światowe dni migranta i uchodźcy, które stanowią dopełnienie całości rozważań.

Książka ta nie stanowi zatem „suchego” opracowania, a jest przykładem pochylenia się z troską nad człowiekiem i nad rodziną, w myśl nauczania papieża Jana Pawła II.

 

Już wkrótce kolejna nowość

·         Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”

W druku znajduje się zbiór materiałów pokonferencyjnych, których główne wątki autorzy osnuli wokół przesłania adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini. Na tom złożą się artykuły znanych badaczy polskich poświęcone różnym zagadnieniom i problemom obecnym w sferze logosfery Biblii lub społecznej, mającym odniesienie do zasadniczych wartości oraz kwestii dostępności Słowa Bożego wśród chrześcijan. Znakiem rozpoznawczym, uwidocznionym również w tej książce, jest spuścizna myśli bł. Jana Pawła II, niejako kontynuowana i rozwijana obecnie – tak przez jego następcę na Stolicy Apostolskiej, jak też wszystkich zainteresowanych Bożą służbą człowiekowi – dzięki objaśnianiu i odnawianiu znaczeń Słowa Objawionego. Zbiorem zainteresują się studenci uczelni katolickich, śledzący dzieje Kościoła nam współczesnego, teologowie, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych, osoby duchowne.  

Odbiorcy będą mieli możliwość przekonać się, czy i w jaki sposób treść publikacji przyczyni się do tym lepszego przyjęcia, odczytania, wprowadzenia w życie przesłanek opartych na depozycie wiary jako zarzewiu na nowo kształtowanej świętości. Zbiór jest studium wartości płynących i utrwalających się dzięki Słowu Bożemu, analizowanych i ukazywanych w ujęciu aksjologicznym. W szczególności – co warto podkreślić – z adhortacji papieskiej wydobyto związek pomiędzy Słowem Bożym, małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Książka naświetla m. in. rolę wychowawczą rodziny w nauce kard. Stefana Wyszyńskiego, podejmując nadto zagadnienia współczesnej homiletyki, problematykę tradycji biblijnej w nauczaniu Kościoła (dawniej lub w nam współczesnych środkach przekazu: czy to naukowego, czy dziennikarskiego – tak w Kościele pierwszych chrześcijan, jak dzięki Internetowi); przewidziano streszczenia artykułów w języku angielskim.

 

W przygotowaniu 

Trwają prace redakcyjne nad książkami:

– Anny Zyskowskiej, Jasnogórski Pielgrzym, Ojciec Narodu, Stefan Kardynał Wyszyński;

W 30. rocznicę adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, będącej zbiorem artykułów po sympozjum, które odbyło się w listopadzie 2011 r. na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW;

Jan Paweł II w Boliwii;

Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw, wydanie II;

– Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981. Indeks.

 

Nowości Działu Wydawniczego

W pierwszym kwartale 2012 r. w Dziale Wydawniczym pojawiły się dwie nowe publikacje. Obie są nie tylko teoretycznymi rozważaniami nad podjętymi w nich tematami, ale mogą być również cennym materiałem pomocniczym dla różnych grup i wspólnot lub osób odpowiedzialnych za wychowanie czy duszpasterstwo.

 

  • Bóg – człowiek – komunia. Eschatologiczne ukierunkowanie komunii eucharystycznej w nauczaniu Jana Pawła II

Publikacja ks. dra Cezarego Smuniewskiego wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013 Kościół domem i szkołą komunii. Refleksja przeprowadzona w książce oparta jest na zasadzie dwóch osi: wertykalnej, przedstawiającej nauczanie o Bogu Trójjedynym, z którym zjednoczenie jest dostępne człowiekowi w Jezusie Chrystusie; horyzontalnej, ukazującej życie Kościoła w jego ziemskiej i wiecznej perspektywie. W publikacji położony jest akcent na potrzebę działań na rzecz komunii w relacjach małżeńskich i rodzinnych, parafialnych i społecznych. Dzięki temu może ona stać się nieocenioną pomocą w pracy różnych grup i wspólnot parafialnych czy diecezjalnych.

Książka ta to nie tylko synteza współczesnego nauczania Kościoła i refleksji o teologii komunii, ale przede wszystkim spojrzenie na powiązania teologii komunii z życiem człowieka w Kościele i świecie.

Składa się ona z trzech rozdziałów. W pierwszym, Trójjedyny Bóg – boska komunia Osób, ukazano trynitarne fundamenty komunii i jej eschatologicznego ukierunkowania. W drugim rozdziale, „Komunia, którą Chrystus przyniósł na świat”, autor przedstawia chrystologiczną perspektywę komunii, jej znaczenie eklezjologiczne oraz zwraca uwagę na Maryję jako tę, która jest wzorem zjednoczenia z Synem i z Kościołem. Trzeci rozdział, „Eucharystia tworzy komunię i wychowuje do komunii”, to praktyczne ukazanie znaczenia komunii eucharystycznej w życiu człowieka i świata.

Rozważania prowadzone przez autora ukazują bogactwo myśli Jana Pawła II na temat komunii i jej roli w życiu człowieka oraz wpływu na dzieje świata.

 

  • Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej. Badania i analizy 

Autorami książki są ks. dr Józef Młyński oraz ks. dr Władysław Szewczyk, wykładowcy na Wydziale Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto ks. Władysław Szewczyk jest dyrektorem Poradni Specjalistycznej i Telefonu Zaufania „ARKA” w Tarnowie, a ks. Józef Młyński pracownikiem dyżurującym w tej placówce.

Przygotowana przez nich publikacja ma charakter socjologiczny, psychologiczny i duszpasterski. Badania oparto zarówno na świadectwach migrantów i ich rodzin, jak na analizie źródeł – albo publikowanych w rocznikach statystycznych, albo też wydobywanych dzięki
literaturze przedmiotu (socjologia, statystyka, psychologia i antropologia społeczna). Specjalne miejsce książka wyznacza motywom i przyczynom podróżowania „za chlebem” oraz metodom badania zjawisk migracyjnych. W zakres tomu wchodzą wykresy, tabele, rysunki, poglądowe schematy, przybliżające w liczbach, co dzieje się z rodziną, gdy poza granice kraju na dłużej wyjeżdża jedno z rodziców (albo nawet, gdy wyjeżdżają oboje, pozostawiając małe czy młodociane dzieci, np. dziadkom lub znajomym).

W rozdziale pierwszym, Zjawisko migracji – pojęcia, fale migracji, rodzaje, motywy, zawarto teoretyczne rozważania na temat migracji, które stanowią podstawę dalszej analizy. W rozdziale drugim, Blaski i cienie migracji zarobkowej członków rodzin, oraz trzecim, Przeżycia dzieci pozostających w kraju, na konkretnych przykładach rodzin dotkniętych problemem migracji zarobkowej przedstawiono zagrożenia i szanse związane z opisywanym zjawiskiem. Dzięki temu otrzymujemy rzeczywisty obraz rodziny, poparty nie tylko naukowymi badaniami, ale i życiowym doświadczeniem. Ten sposób zaprezentowania problemu nieobecności współmałżonków (i najczęściej rodziców) w domu stanowi cenne uzupełnienie teorii.

W rozdziale czwartym, Jak pomagać – kto i w jaki sposób, ukazano praktyczne metody pomocy rodzinom, które doświadczyły migracji zarobkowej. Rozdział ten skierowany jest do duszpasterzy, pedagogów, wychowawców, samorządowców, mediów, polityków – czyli wszystkich, którym leży na sercu dobro rodziny i którzy mają wpływ na jej kondycję.

W ostatnim, piątym rozdziale zawarto wybrane Orędzia papieża Jana Pawła II na światowe dni migranta i uchodźcy, które stanowią dopełnienie całości rozważań.

Książka ta nie stanowi zatem „suchego” opracowania, a jest przykładem pochylenia się z troską nad człowiekiem i nad rodziną, w myśl nauczania papieża Jana Pawła II.

Już wkrótce kolejna nowość

  • Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego w świetle adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”

W druku znajduje się zbiór materiałów pokonferencyjnych, których główne wątki autorzy osnuli wokół przesłania adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini. Na tom złożą się artykuły znanych badaczy polskich poświęcone różnym zagadnieniom i problemom obecnym w sferze logosfery Biblii lub społecznej, mającym odniesienie do zasadniczych wartości oraz kwestii dostępności Słowa Bożego wśród chrześcijan. Znakiem rozpoznawczym, uwidocznionym również w tej książce, jest spuścizna myśli bł. Jana Pawła II, niejako kontynuowana i rozwijana obecnie – tak przez jego następcę na Stolicy Apostolskiej, jak też wszystkich zainteresowanych Bożą służbą człowiekowi – dzięki objaśnianiu i odnawianiu znaczeń Słowa Objawionego. Zbiorem zainteresują się studenci uczelni katolickich, śledzący dzieje Kościoła nam współczesnego, teologowie, katecheci, nauczyciele, przedstawiciele innych nauk społecznych i humanistycznych, osoby duchowne.

Odbiorcy będą mieli możliwość przekonać się, czy i w jaki sposób treść publikacji przyczyni się do tym lepszego przyjęcia, odczytania, wprowadzenia w życie przesłanek opartych na depozycie wiary jako zarzewiu na nowo kształtowanej świętości. Zbiór jest studium wartości płynących i utrwalających się dzięki Słowu Bożemu, analizowanych i ukazywanych w ujęciu aksjologicznym. W szczególności – co warto podkreślić – z adhortacji papieskiej wydobyto związek pomiędzy Słowem Bożym, małżeństwem i rodziną chrześcijańską. Książka naświetla m. in. rolę wychowawczą rodziny w nauce kard. Stefana Wyszyńskiego, podejmując nadto zagadnienia współczesnej homiletyki, problematykę tradycji biblijnej w nauczaniu Kościoła (dawniej lub w nam współczesnych środkach przekazu: czy to naukowego, czy dziennikarskiego – tak w Kościele pierwszych chrześcijan, jak dzięki Internetowi); przewidziano streszczenia artykułów w języku angielskim.

 

W przygotowaniu

Trwają prace redakcyjne nad książkami:

– Anny Zyskowskiej, Jasnogórski Pielgrzym, Ojciec Narodu, Stefan Kardynał Wyszyński;

W 30. rocznicę adhortacji Jana Pawła II „Familiaris consortio”, będącej zbiorem artykułów po sympozjum, które odbyło się w listopadzie 2011 r. na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW;

Jan Paweł II w Boliwii;

Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw, wydanie II;

– Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981. Indeks.