Dział współpracy zagranicznej – sprawozdanie za 2006 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
Kategorie: Działy · Konferencje
15 września 2012 | Kategorie: Działy, Konferencje

Instytut prowadzi działania organizacyjne i badania naukowe w środowiskach polonijnych. Celem tych prac jest w szczególności gromadzenie, systematyzowanie i publikowanie materiałów związanych z osobą Jana Pawła II i wpływem, jaki papież Polak wywarł na Polonię w różnych częściach świata.

Na szczególną uwagę zasługuje Polonia włoska, która stale towarzyszyła Janowi Pawłowi II w czasie jego prawie 27-letniego pontyfikatu. Instytut podjął współpracę z następującymi ośrodkami: Domem Polskim Jana Pawła II w Rzymie, Ośrodkiem Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II, Polskim Instytutem Kultury Chrześcijańskiej oraz Instytutem Polskim w Rzymie (Istituto Polacco di Roma)

Nawiązano także kontakt z Polonią kanadyjską. Środowisko to w ostatnich latach znacznie zwiększyło swoją liczebność, głównie z powodu fali nowych emigrantów, którzy przybyli na kontynent amerykański w poszukiwaniu pracy. Ta nowa Polonia wymaga szczególnej opieki nie tylko ze strony organizacji polonijnych ale również ze strony duszpasterstwa lokalnych parafii polskich. Dawniej zorganizowane ośrodki np. Copernicus Lodge, Polish Parishes Credit Union Limited starają się służyć nowym emigrantom pomocą prawną, ekonomiczną i religijną.

Innym ważnym środowiskiem, z którym Instytut nawiązał kontakty jest Polonia brytyjska. W ostatnich latach znacząco wzrosła tam liczba emigrantów a środowiska polonijne stanęły przed wyjątkowo trudnymi wyzwaniami, również duszpasterskimi. Nawiązano kontakt z polskimi parafiami w Londynie oraz z Rektoratem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Duszpasterze polonijni oraz zaangażowani świeccy byli głównymi źródłami informacji o sytuacji Polaków. Przedstawiciel Instytutu wziął udział w kilku spotkaniach środowiskowych udzielając informacji o Instytucie oraz nawiązał kontakty z instytucjami polonijnymi w Londynie (Towarzystwem Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie, Polskim Ośrodkiem Społeczno-Kulturowym, Instytutem Polskiej Akcji Katolickiej, Redakcją Czynu Katolickiego, Redakcją Gazety Niedzielnej). Spotkania miały charakter informacyjny, były także próbą nawiązania konkretnej współpracy instytucjonalnej.

Dział podejmuje szereg działań zmierzających do nawiązania współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Pracownicy Instytutu biorą udział w ważnych wydarzeniach kulturalnych: sympozjach, konferencjach naukowych oraz innych spotkaniach związanych między innymi z dokumentowaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Jednym z takich wydarzeń było posiedzenie Komitetu Programowego Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie (Kraków, 16-18 listopada 2006r.). Wspotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich i polonijnych towarzystw naukowych i kulturalnych. Celem posiedzenia było omówienie statusu polskiej kadry naukowej na obczyźnie, umocnienie wzajemnych kontaktów pomiędzy towarzystwami polskimi zagranicą, wymiana doświadczeń na temat obecnego stanu nauki polskiej oraz wypracowanie form współpracy między towarzystwami naukowymi działającymi poza Polską, a polskimi ośrodkami naukowymi.

Uczestnicy konferencji wyrazili chęć częstszego organizowania sympozjów poświęconych nauczaniu Jana Pawła II i jego recepcji we współczesnym świecie. Podkreślono potrzebę angażowania ludzi nauki, kultury i sztuki wywodzących się z Polski oraz z kręgów polonijnych.

Instytut wyraził chęć włączenia się w tworzenie międzynarodowej biblioteki wirtualnej dla Polonii i pomoc w publikowaniu wybranych dzieł naukowych związanych z upowszechnianiem nauczania Jana Pawła II w świecie.