Prace Działu Naukowego (XII 2006-IV 2007)

Opublikowano: 20 kwietnia 2007 r.
20 kwietnia 2007 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konferencje

W okresie grudzień-kwiecień 2006/2007 roku dział naukowo-badawczy realizował zadania określone w statucie Instytutu Papieża Jana Pawła II, wśród których wymienić należy: planowanie oraz organizacja działalności naukowej i badawczej Instytutu, w szczególności:

1. INICJACJA I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH

1.1 Opracowanie treści drugiego tomu Programu Wychowawczego Szkolnego dla klas  II liceum ogólnokształcącego (wartości 1-35)

1.1.1 Zgromadzenie i zbadanie materiałów źródłowych stanowiących podstawę do opracowania treści dydaktycznej Programu Wychowawczego Szkolnego, który wpisuje się w program wychowawczy Ministerstwa Edukacji Narodowej 

1.1.2  Opracowanie teologicznej oraz moralno-etycznej podstawy Programu Wychowawczego Szkolnego, Wybór i opracowanie cytatów do poszczególnych jednostek tematycznych Programu Wychowawczego Szkolnego, z Pisma Świętego, dokumentów Soboru Watykańskiego II, Katechizmu Kościoła Katolickiego, Nauczania Społecznego Kościoła.

1.1.3 Oparcie struktury i treści Programu Wychowawczego Szkolnego na fundamencie nauczania Jana Pawła II: encyklik, adhortacji listów, kazań i przemówień, a także wybranych pozycji z działu teologii moralnej szczegółowej, poświęconych przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie, etyce życia seksualnego, życia społecznego, wartościowania moralnego, formacji sumienia.

1.1.4 Prowadzenie badań teologicznych, pedagogicznych i psychologicznych przy opracowywaniu Programu Wychowawczego Szkolnego w oparciu o podręczniki metodyczne oraz praktyczne, nowości wydawnicze, literaturę z zakresu: pedagogiki, etyki, filozofii, psychologii, nauk społecznych i humanistycznych, historii i teologii, literatury, kultury, sztuki.

1.1.5 Dobór i opracowanie literatury pomocniczej – formacyjnej dla podmiotów wyszczególnionych w strukturze programu: uczniów, nauczycieli i rodziców.

1.1.6 Udzielanie konsultacji, korekt i porad odnośnie opracowania formalnej części programu wychowawczego – we współpracy z działem wydawniczym.

1.1.7 Podstawę intelektualną do opracowania programu wychowawczego zapewnili przedstawiciele działu naukowo-badawczego, posiadający wykształcenie uniwersyteckie z zakresu nauk: teologicznych, pedagogicznych, dziennikarskich; komunikacji społecznej oraz praktyk pedagogicznych, katechetycznych, dziennikarskich, publicystycznych. Stale też podejmują oni kształcenie ustawiczne na wyższych uczelniach, kursach, szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje i kompetencje w dziedzinie naukowej. Takie wykształcenie pozwala ustalić założenia filozoficzne programu wychowawczego (pojęcie osoby i jej godności), światopoglądu programu, daje też solidne podstawy metodologiczne, dostarczając narzędzi badawczych potrzebnych do określenia założeń programowych, sposobu jego realizacji oraz przewidywanych owoców.

1.2 Kontynuacja i rozwój badań nad projektem publikacji poświęconej historii i znaczeniu Świątyni pw. Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie.

1.2.1 Podjęcie badań naukowych teologiczno-historycznym rysem idei budowy Świątyni pw. Świętej Bożej Opatrzności. Działalność sektora naukowego polegała na zebraniu publikacji dającej podstawy źródłowe do opracowania tego tematu oraz zdjęć archiwalnych i innych, obrazujących temat. W okresie grudzień-kwiecień poszerzono poszukiwania literatury z zakresu nauk: filozoficznych, teologicznych i historycznych.

Kierunek poszukiwań naukowych nad wspomnianym tematem, wyznaczyły wydarzenia i postaci, które wymienione są w spisie wotum narodu w postaci świątyni, a które odegrały decydującą rolę w dziejach narodu, tworzenie się struktury państwa oraz jego charakter. Obecnie trwają przygotowania opracowania następujących wydarzeń historycznych stanowiących główny motyw budowy świątyni:

-jubileusz 2000 lat chrześcijaństwa

– Konstytucja 3 Maja 1971 roku, po uchwaleniu której Sejm Czteroletni podjął decyzję budowy Świątyni Świętej Bożej Opatrzności

– cud nad Wisłą, po którym Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej w 1921 wznowił projekt budowy Świątyni

pontyfikat Jana Pawła II 

odzyskanie wolności po 1989 roku, dzięki czemu w 10 lat później, w dniu 29 października 1998 Sejm III Rzeczypospolitej postanowił wypełnić śluby narodu.

1.3. Opracowanie bibliografii do opracowania haseł kolejnej części Encyklopedii Rodzin

1.4. Zebranie publikacji źródłowych, opracowań zbiorowych oraz artykułów poświęconych wartościom w nauczaniu, celem wydania zbioru bibliograficznego poświęconego aksjopedagogice.

1.5. Opracowanie antologii artykułów poświęconych istocie i roli wartości w wychowaniu i nauczaniu.

1.6. Wybór i opracowanie antologii tekstów do publikacji książki:
Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa.

Problemy podjęte w publikacji:

– Sytuacja i stan rozwodów w Polsce jako wyraz braku przygotowania do małżeństwa.</add ress>
– Wyzwania i zagrożenia współczesnych małżeństw i rodzin w kontekście liberalizacji obyczajów, szerzenia kultury śmierci oraz promocji związków homoseksualnych
– Istota małżeństwa w ujęciu ważniejszych dokumentów Nauczania Kościoła i Prawa Kanonicznego
– Zainteresowanie i troska duszpasterska o podtrzymanie rodzin w Polsce
– Pojęcie narzeczeństwa jako stanu- Projekty formacji narzeczonych w ujęciu nauczania Kościoła i świeckich w Kościele
– Znaczenie czasu narzeczeństwa dla odbudowy stanu moralnego i społecznego rodzin

1.7. Uczestnictwo w dziale promocji

1.7.1. W piątek, dnia 30 marca 2007 roku o godzinie 14:30 w siedzibie Instytutu, przy ulicy Kolegiackiej 1a w Warszawie odbyła się promocja I tomu Programu Wychowawczego Szkolnego opartego na wartościach. Na spotkanie przybyli przedstawiciele grona Pedagogów i Wychowawców zainteresowanych pracą nad rozwojem i realizacją programu wychowawczego dla uczniów szkół średnich. Obecni byli: Pani Ewa Pietrykiewicz – wicedyrektor Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie oraz członkini zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców; Marek Malisiewicz koordynator edukacji filozoficznej Stowarzyszenia Wybieram Rozwój oraz wykładowca filozofii w Wyższych Zawodowych Studiach Katechetycznych przy sekcji św. Jana Chrzciciela PWT w Warszawie i członek Rady Katechetycznej Wydziału Nauki Katolickiej przy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej; Pani Marlena Słupska, od spraw realizacji programu wychowawczego szkolnego; Pani Renata Mieszczykowska; Pan Mariusz Borkowski, nauczyciel muzyki w Kolegium św. Stanisława Kostki Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie; Pani Sylwia Grodecka pedagog szkolny i Pani Krystyna Duniec. Słowo wprowadzające wygłosił Ksiądz dr Zdzisław Struzik, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II i autor Programu Wychowawczego Szkolnego. Przybliżył w nim strukturę dzieła, założenia i cele oraz metodologię, następnie zarysował perspektywy pracy nad programem na przyszłość, m. In. opracowanie programów wychowawczych dla szkół gimnazjalnych i podstawowych.

Dyrektor zaprosił grono pedagogów do włączenia się w tworzenie tych planów. Wyraził także otwarcie na ewentualne uwagi, nowe pomysły i wskazówki dotyczące treści i formy programu. Po dyskusji, ustalono termin kolejnego spotkania, w szerszym gronie.

1.7.2. Na kolejnym spotkaniu dla nauczycieli, na którym odbyła się prezentacja działalności Instytutu w sektorze oświatowo-wychowawczym oraz dyskusja nad kierunkami jego rozwoju i płaszczyznach współpracy. Szkoła wprowadziła program kultywowania dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem roli Polaków w tworzeniu kultury europejskiej.

1.7.3. Prezentacja działalności oraz założeń Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie, na spotkaniu szkół średnich zorganizowanego na terenie Instytutu. Wychowawcy i uczniowie ze szkół licealnych o profilu kulturowym, zawitali do Instytutu Papieża Jana Pawła II, który był kolejnym etapem zwiedzenia Świątyni Świętej Bożej Opatrzności, parku Wilanowskiego i pałacu. Podczas wizytacji uczniowie mieli okazję zapoznać się z ideą i początkiem powstania Instytutu, jego wkładem w kontynuację i rozpowszechnianie spuścizny papieża Jana Pawła II oraz kulturowo-naukowym profilu Instytutu. Przybliżona została im wartość i bogactwo kultury Polskiej i odpowiedzialność za przekazanie jej dziedzictwa, do czego szczególnie zachęcał młodzież Jan Paweł II. Każdy uczeń otrzymał folder informacyjny Instytutu oraz tradycyjnie, pokrówce.

1.8. Udział działu naukowo-badawczego w konferencjach i seminariach

1.8.1 Współpraca i pomoc w organizacji skupienia modlitewnego ?Anioł Pański”, upamiętniającego drugą rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II, pod przewodnictwem ks. Prymasa Józefa Glempa, w Świątyni Opatrzności Bożej
2 kwietnia 2007 roku. W spotkaniu modlitewnym w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie wzięła udział m.in. prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz- Waltz, aktorzy – Łukasz Nowicki, Krzysztof Banaszyk i Jerzy Grałek, którzy odczytali fragmenty kazań papieża. Chór z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie zaprezentował uroczyście hymn “Magnificat” oraz Psalmy Jana Kochanowskiego.

Uroczystą modlitwę Anioł Pański w Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie poprowadził JE prymas Polski kard. Józef Glemp, wzywając wiernych do uczczenia osoby wielkiego Polaka i przyjęcia całego nauczania, które nam przekazał. Prymas podkreślił, że Jan Paweł II należy do tych wielkich postaci historycznych, których działalność w sposób zasadniczy zaważyła na losach narodu Polskiego oraz wpłynęła na jego charakter. W tym duchu należałoby usytuować osobę Jana Pawła II wśród takich protagonistów historycznych, jak: Bolesław Chrobry, Romuald Traugutt czy Józef Piłsudski oraz wieszczów i promotorów kultury polskiej: Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Przywołując wspomnienie wielkiego wstrząsu jakim była dla Polaków śmierć Jana Pawła II, ksiądz prymas wyraził wiarę w równie mocne przejęcie się słowami papieża. ?Nie można mieć wątpliwości, iż nauki Ojca Świętego zostawiły w sercach Polaków “duchowe skutki” i wpłynęły na nasze czyny. Wspominając Jana Pawła II, przybliżamy sobie jego ideały.”

1.8.2 Uczestnictwo w sympozjum naukowym zorganizowanym na pamiątkę 300
– lecia powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów.

W dniach 7-8 marca 2007 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5., Sekcja Duchowości UKSW w Warszawie, Zgromadzenie Księży Misjonarzy i Parafia Świętego Krzyża w Warszawie zorganizowała sympozjum z okazji 300-lecia nabożeństwa Gorzkich Żali.

Sympozjum otworzył ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, a zebranych przywitał ks. Rektor UKSW, J.M. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek. Ks. prof. dr hab. S. Urbański – Kierownik Sekcji Duchowości Wydziału Teologicznego UKSW, wygłosił słowo wprowadzające w tematykę sympozjum i referatów. Na sympozjum podjęto temat genezy i rozwoju modlitwy Gorzkich Żalów na tle zmieniającej się historii, sytuacji społecznej i politycznej Polski. W trakcie kolejnych referatów, modlitwa Gorzkich Żalów została przeanalizowana pod kątem wątków Biblijnych, maryjnych, chrystologicznych, walorów mistyczno-duchowych oraz językowych. Dwa dni obchodów jubileuszowych uwieńczono uroczystą Mszą Świętą w bazylice Świętego Krzyża, przy ul. Krakowskie Prz edmieście.

1.8.3 Udział w obradach IV Światowego Kongresu Rodzin 11-13 maja, pod hasłem : Rodzina wiosną dla europy i świata.

2. PROJEKTY NA PRZYSZŁOŚĆ:

2.1. Praca nad III częścią Programu Wychowawczego Szkolnego dla klasy III licealnych.

2.2. Naukowe opracowanie metodologicznej części Szkolnego Programu Wychowawczego.

Trwają badania naukowe nad opracowaniem filozoficznych, światopoglądowych, a także aksjologicznych podstaw PWS, jego założenia i wyznaczonych celów, kontekstu społeczno-kulturowego adresatów programu, wreszcie analiza struktury programu, metod badawczych, doboru literatury itp.

2.3. Zbiór i opracowanie archiwalnych źródeł homilii i przemówień Ojca Świętego w Meksyku w latach 1979-2002 w celu wydania publikacji naukowej poświęconej pięciu pielgrzymkom Jana Pawła II do Meksyku. Obecnie pracownicy Instytutu zostali wydelegowani do Meksyku, gdzie mają dotrzeć do przemówień reprezentantów świata polityki, kultury i Religi – podczas pobytu Jana Pawła II w Meksyku; zgromadzić dostępne artykuły, książki, zdjęcia z pielgrzymek, przeprowadzić wywiady z bezpośrednimi świadkami i organizatorami wizyt apostolskich Jana Pawła II w Meksyku oraz przeprowadzić badania nad wpływem nauczania papieskiego na tamtejszą społeczność

2.4. Organizacja sympozjów poświęconych recepcji nauczania Jana Pawła II we współczesnym świecie, z zaangażowaniem ludzi nauki, kultury, sztuki, pracowników uniwersyteckich i wyższych uczelni z Polski oraz wywodzących się z kręgu Polonii za granicą

2.5. Publikacja i popularyzowanie wyników organizowanych przez Instytut debat, sympozjów, dyskusji i referatów

2.6. Utworzenie własnego kwartalnika publikowanego drukiem oraz dostępnego w wersji internetowej

2.7. Włączenie się do publikacji międzynarodowych, w tym do tworzenia międzynarodowej biblioteki wirtualnej dla Polonii

2.8. Umożliwienie publikacji wybranych dzieł naukowo-badawczych nadesłanych do Instytutu