Dział archiwalny – sprawozdanie za 2006 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy

W ramach realizowanych projektów, Instytut podjął prace mające na celu inwentaryzację i digitalizację zbiorów gromadzonych w Muzeum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, którego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Przeważającą część zasobów Ośrodka stanowią dary ofiarowane Ojcu Świętemu przez polskich pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich, do których zaliczają się: dzieła malarstwa, rzeźby, numizmatyki, tkanin i grafiki oraz cenne pamiątki historyczne. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany był zespół pracujący pod nadzorem Dyrektora Ośrodka w Rzymie ks. dr. Jana Główczyka, w skład którego weszli: historyk sztuki, historyk, informatyk i fotograf. Prace prowadzono w oparciu o program komputerowy MUSNET.

Inwentaryzacji towarzyszy wykonanie dokumentacji fotograficznej m.in. przedmiotów z węgla, głównie rzeźb o tematyce chrystologicznej, maryjnej i papieskiej, dzieł przedstawiających świętych i błogosławionych. Osobną grupę stanowią przedmioty rzemiosła artystycznego z węgla: puchary, wazy, kielichy, talerze. Wykonano również fotografie numizmatów, głównie medali pamiątkowych emitowanych przez włoskie mennice państwowe z okazji pielgrzymek papieskich oraz innych ważnych uroczystości.

Dokumentacja inwentarzowa zawiera możliwie pełną informację o darczyńcach (miejsce i datę oraz okoliczności przekazania daru, jak również szczegóły dotyczące autora lub firmy wykonującej określony przedmiot). Baza danych zawiera również informacje o wystawach, podczas których dokonywano prezentacji eksponatów, często również bibliografię dzieł oraz ich historię. Wykonano dotąd 273 pełne karty inwentarzowe.

Program działalności przedstawicieli Instytutu w Rzymie obejmował również nawiązanie kontaktów oraz przybliżenie celów i działalności Instytutu osobom i instytucjom zaangażowanym w dokumentowanie pontyfikatu i osoby Jana Pawła II we Włoszech. W kręgu zainteresowań znalazły się także ośrodki polonijne i polskie instytucje działające na terenie Włoch. Ważnym celem podjętych działań było pozyskanie cennych wydawnictw dla powstającej Biblioteki Instytutu, m.in. z Ośrodka Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.

Nawiązano kontakt z Papieskim Instytutem Studiów Kościelnych (PISK). W wyniku przeprowadzonych rozmów Instytut Papieża Jana Pawła II otrzyma w marcu 2007 roku część księgozbioru PISK. Biblioteka Instytutu została wzbogacona o dary Pontificio Istituto Ecclesiastico Polacco, kierowanego przez ks. rektora Ryszarda Kaszaka.

Ustalano zasady współpracy z właścicielem rzymskiej księgarni ?Sole? panem Giuseppe Sole w zakresie pozyskiwania dla Biblioteki Instytutu włoskojęzycznych wydawnictw dotyczących Jana Pawła II, Kościoła katolickiego, dokumentów kościelnych, itp.

Podjęto rozmowy nad nawiązaniem ścisłej współpracy z Instytutem Polskim w Rzymie. Jej przedmiotem będzie m.in. przekazywanie informatorów, książek, katalogów, współfinansowanie publikacji, współpraca w organizowaniu wystaw związanych z osobą Jana Pawła II.

Bardzo ważnym wydarzeniem było nawiązanie kontaktu z miesięcznikiem Postulacji do Spraw Beatyfikacji i Kanonizacji Totus Tuus. Czasopismo śledzi i komentuje na bieżąco działania podejmowane na rzecz kanonizacji Jana Pawła II. Wydawanie pisma zakończy się w dniu wyniesienia Ojca Świętego na ołtarze. W miesięczniku publikowane są informacje na temat Jana Pawła II, jego pontyfikatu, nauczania, jak również listy, modlitwy, prośby o wstawiennictwo zostawiane przez pielgrzymów na grobie papieża. Wydawca przekazał naszemu Instytutowi komplet czasopism w języku polskim i kilka numerów w języku włoskim.

Nawiązano kontakt z panem Włodzimierzem Rędziochem, pracownikiem L?Osservatore Romano, dzięki któremu pojawiła się możliwość pozyskania elektronicznej wersji archiwalnych numerów dziennika od 1861 do 2005 roku. Instytut otrzymał również spis publikacji wydanych w serii Quaderni de L?Osservatore Romano.

Podjęto rozmowy z panem Antonio Bellantonim ze Stowarzyszenia Sindome. Ich przedmiotem są możliwości współpracy przy realizacji wspólnych projektów dotyczących osoby i nauczania Jana Pawła II.

Spośród zadań realizowanych na terenie województwa mazowieckiego na szczególną uwagę zasługuje projekt sporządzenia dokumentacji fotograficznej materialnych pamiątek po Ojcu Świętym, głównie form rzeźbiarskich (posągów, popiersi, płaskorzeźb, tablic, itp), ale również tzw. ?żywych pomników? Jana Pawła II ukazujących wpływ Papieża na codzienne postawy ludzi wobec chorych, cierpiących i potrzebujących. Ta część pracy dokumentacyjnej zaowocuje cyklem reportaży z hospicjów, szkół oraz innych instytucji. Obecnie tworzona jest baza informacyjna w celu inwentaryzacji interesujących obiektów. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej Mazowsza zostanie zakończone w 2007 roku. W przyszłości projekt będzie obejmował kolejne regiony Polski. Zebrane fotografie zostaną pokazane w ramach specjalnej ekspozycji. Na ich podstawie powstaną także wydawnictwa albumowe, które będą wykorzystywane do celów promocyjnych.

Instytut pozyskał liczne archiwalia: medale, fotografie, pamiątki, okolicznościowe plakaty, zaproszenia i inne dokumenty życia społecznego związane z działalnością Jana Pawła II (m.in. 14 medali papieskich). Zebrano ponad 1600 fotografii dotyczących pielgrzymek papieża Jana Pawła II do Ojczyzny z lat 1979 i 1983.