VII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki

Opublikowano: 5 listopada 2008 r.
5 listopada 2008 | Kategorie: Archiwum aktualności 2007-2010, Konkursy

Instytut Papieża Jana Pawła II wraz z Sekcją Misjologii na Wydziale Teologicznym UKSW organizuje tegoroczną, VII edycję Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki (MOZA). Szczegółowe informacje na temat Olimpiady zamieszczamy na naszej stronie, dodatkowe informacje dostępne są na stronie: WWW.olimpiada.uksw.edu.pl  

 

REGULAMIN VII MISYJNEJ OLIMPIADY ZNAJOMOŚCI AFRYKI
Geografia, społeczeństwo, kultura i historia kontynentu oraz misji

Postanowienia ogólne:

Podstawą prawną istnienia VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki i jej działania stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125).

 1. Regulamin Olimpiady jest zgodny z w/w Rozporządzeniem.
 2. Organizatorem Olimpiady jest Sekcja Misjologii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Współorganizatorami tegorocznej edycji są: Komisja Episkopatu Polski ds. Misji oraz Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie.
 3. Odpowiedzialność za poziom merytoryczny i organizację zawodów ponosi Sekcja Misjologii UKSW.
 4. Decyzją z dnia 2 lipca 2004 roku Olimpiada posiada aprobatę Ministra Edukacji Narodowej
  i Sportu.
 5. Wszelką korespondencję dotyczącą Olimpiady należy kierować na adres Komitetu Głównego Olimpiady z siedzibą w Warszawie: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5 (pok. 233), 01-815 Warszawa, tel. 0 662 357 541, e-mail: olimpiada@uksw.edu.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; strona internetowa: www.olimpiada.uksw.edu.pl

Cel Olimpiady:

Celem Olimpiady jest promocja kontynentu afrykańskiego, przy zwróceniu szczególnej uwagi na działalność naszych rodaków – bogactwo pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju oraz ludzi, wśród których żyją. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury.

 1. Udział w Olimpiadzie jest dobrowolny.
 2. Prawo do udziału przysługuje uczniom szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i zawodowych, techników uzupełniających oraz uczniom ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych.
 3. Zgłoszenia (formularz do pobrania na stronie internetowej Olimpiady, należy przesłać listownie lub faksem na adres Komitetu Głównego) udziału przyjmowane będą do 4 października 2008 r.
 4. Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki to zawody trójstopniowe o zasięgu ogólnopolskim:
  I stopień – etap szkolny, II stopień – etap okręgowy, III stopień – etap centralny.
 5. We wszystkich etapach uczniowie startują indywidualnie.
 6. Uczestnicy podejmując decyzję udziału w Olimpiadzie zobowiązani są do ścisłego przestrzegania jej regulaminu.
 7. Terminarz Olimpiady: I etap – 20 października 2008; II etap – 15 stycznia 2009; III etap – 22 kwietnia 2009.
 8. Komitet Główny powołuje szesnaście Komitetów Okręgowych, zgodnie z granicami szesnastu województw, powiadamiając o tym Kuratorium województwa i Wydział Katechetyczny danej diecezji.
 9. Komitety Okręgowe są lokalnymi strukturami Komitetu Głównego i realizują jego zadania.
 10. Podstawą do kwalifikowania uczestników do zawodów wyższego stopnia, przyznawania tytułów i nagród stanowią wyłącznie wyniki uzyskane przez uczestnika w zawodach niższego stopnia danej edycji Olimpiady.

Przebieg Olimpiady:

 1. Komitet Główny Olimpiady opracowuje zestawy zadań dla wszystkich etapów wraz z instrukcją określającą: zasady przeprowadzania eliminacji, czas udzielania odpowiedzi, zasady oceny oraz określa sposób kwalifikowania zawodników do następnego etapu.
 2. Na każdym etapie zawodów wszyscy uczestnicy otrzymują do rozwiązania jeden wspólny, właściwy dla danego etapu zestaw zadań.
 3. Prace we wszystkich etapach olimpiady są opatrzone w dane osobowe uczestnika (imię, nazwisko, adres uczestnika i szkoły oraz klasę na etapie szkolnym).
 4. Organizatorzy zwracają koszty podróży dla uczestników zawodów okręgowych i centralnych,
  a na etapie centralnym również dla ich opiekunów.

I etap – szkolny:

 1. Dyrekcja szkoły, której uczniowie zgłosili chęć udziału w Olimpiadzie, z grona nauczycieli, których przedmioty obejmują swym zakresem problematykę Olimpiady, powołuje Komitet Szkolny.
 2. I etap Olimpiady polega na rozwiązaniu testu przygotowanego przez Komitet Główny, obejmującego zakres materiału zawarty w dołączonej do regulaminu bibliografii.
 3. Zawody szkolne
  odbywają się równocześnie we wszystkich szkołach. Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do szkół oraz na stronie internetowej Olimpiady.
 4. Komitet Szkolny zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom warunków umożliwiających samodzielność odpowiedzi.
 5. Do II etapu – okręgowego kwalifikuje się co najwyżej dwóch z najlepszymi wynikami. Szkoły, które miały uczniów swoim gronie ubiegłorocznych laureatów na miejscach I-XV mogą wysłać dodatkowo na etap okręgowy: I miejsce – 6 uczniów; II miejsce – 5 uczniów; III miejsce – 4 uczniów; IV miejsce – 3 uczniów; V miejsce – 2 uczniów; VI-XV miejsce – 1 uczeń.
 6. Komitety Szkolne zobowiązane są w ciągu pięciu dni od przeprowadzenia zawodów przesłać na adres Komitetu Głównego prace uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego oraz protokół z I etapu (wzór protokołu do pobrania ze strony Olimpiady) , zawierający skład Komitetu Szkolnego, ilość uczestników biorących udział w zawodach oraz listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady
 7. Istnieje możliwość odwołania się do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji w sprawie wyników w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników I etapu.
 8. Listę uczestników zakwalifikowanych do II etapu Olimpiady w danym okręgu Komitet Główny przesyła (bezpośrednio) do Komitetu Okręgowego Olimpiady.

II etap – okręgowy:

 1. Eliminacje okręgowe organizowane są przez właściwe Komitety Okręgowe Olimpiady.
 2. II etap Olimpiady składa się z dwóch części: z testu oraz pytania problemowego, dotyczącego tematu Olimpiady. Zakres materiału określa załączona bibliografia.
 3. Zawody okręgowe odbywają się równocześnie we wszystkich okręgach. Równoczesność zakłada rozpoczęcie i zakończenie zawodów zgodnie z harmonogramem określonym przez Komitet Główny i podanym do publicznej wiadomości w piśmie do Komitetów Okręgowych oraz na stronie internetowej Olimpiady.
 4. Sprawdzanie prac odbywa się centralnie, przez Komitet Główny Olimpiady.
 5. Komitety Okręgowe zobowiązane są w ciągu pięciu dni od przeprowadzenia zawodów przesłać prace uczestników na adres Komitetu Głównego.
 6. Do III etapu kwalifikuje się 50 uczniów: 34 uczniów najlepszymi wynikami, niezależnie od okręgu oraz – w dalszej kolejności – jeden uczeń z najlepszymi wynikami z okręgu.
 7. Komitet Główny zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia szkoły, jak i poszczególne Komitety Okręgowe, o wynikach uzyskanych przez jej uczniów w II etapie w ciągu trzech dni od sprawdzenia prac konkursowych.
 8. Istnieje możliwość odwołania się do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji w sprawie wyników w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników II etapu.

III etap – centralny:

 1. III etap Olimpiady organizowany jest przez Komitet Główny z siedzibą w Warszawie.
 2. Komitet Główny powołuje Komisję do przeprowadzenia etapu centralnego.
 3. Uczestnicy zakwalifikowani do etapu centralnego uzyskują status Finalisty VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki.
 4. III etap składa się z części pisemnej wyłaniającej laureatów Olimpiady i części ustnej wyłaniającej zwycięzcę Olimpiady.
 5. Status Laureata VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki uzyskuje 15 finalistów, którzy w części pisemnej otrzymali największą ilość punktów.
 6. Do części ustnej etapu centralnego, mającej wyłonić zwycięzcę Olimpiady, kwalifikuje się pięciu laureatów z najwyższą ilością punktów.
 7. Zwycięzcą VII Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki zostaje uczeń, który łącznie w części ustnej i pisemnej etapu centralnego uzyska najwyższą ilość punktów.
 8. Finalistom i ich opiekunom, którzy uprzednio zgłoszą taką potrzebę, Komitet Główny Olimpiady gwarantuje nocleg na czas trwania III etapu.

Uprawnienia i nagrody:

 1. Jako olimpiada tematyczna VII Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki, na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 1999, poz. 2046) nie daje podstaw do zwolnienia z egzaminów maturalnych.
 2. Na świadectwie dojrzałości ucznia umieszcza się adnotację o uzyskanym tytule Laureata lub Finalisty Olimpiady.
 3. Na mocy Ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 r. (Dz. U. nr 65, poz. 385) laureatom Olimpiady przysługuje zwolnienie w całości lub w części z egzaminów wstępnych do niektórych szkół wyższych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące zwolnień z egzaminów wstępnych wraz z wykazem wydziałów uczelni, których Senaty na wniosek Komitetu Głównego Misyjnej Olimpiady Znajomości Afryki przyjęły w/w ustawę, wraz z ewentualnymi dodatkowymi wymogami, znajdują się na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl
 5. Kolejność wyboru indeksu spośród możliwych adekwatna jest do klasyfikacji laureatów; pierwszeństwo wyboru przysługuje zwycięzcy, następnie laureatom uplasowanym na kolejnych pozycjach.
 6. Wszyscy uczestnicy zawodów centralnych otrzymują pamiątkowe dyplomy i nagrody, ufundowane przez sponsorów Olimpiady.
 7. Komitet Główny wydaje uczestnikom zaświadczenia o uzyskanych uprawnieniach. Zaświadczenie podpisuje przewodniczący Komitetu Głównego. Komitet Główny prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń.

Dokumentacja:

 1. Komitet Główny Olimpiady ustala rodzaj dokumentacji etapów I i II, oraz sposób jej przeprowadzenia i przechowywania.
 2. Dokumentacja Komitetów Szkolnych i Okręgowych obejmuje: listę członków Komitetu, protokoły z zawodów odpowiedniego stopnia, pisma przychodzące i wychodzące, listę zgłoszonych do udziału w Olimpiadzie uczniów oraz listę zgłoszonych w olimpiadzie szkół.
 3. Komitet Główny Olimpiady prowadzi archiwum akt dotyczących zawodów III stopnia (finału ogólnopolskiego), w którym gromadzi: dokumentację powołania Olimpiady, prace pisemne III etapu wraz z pracami pisemnymi uczestników zawodów II etapu zakwalifikowanych do zawodów III etapu – przez okres dwóch lat, rejestr wydanych laureatom zaświadczeń wraz z wzorami takich zaświadczeń, informatory Olimpiady wraz z tematami zawodów, listy laureatów, jak również ich nauczycieli i szkół, dokumentację statystyczną.

Ustalenia końcowe:

W przypadku zaistnienia sytuacji, które nie są przewidziane w tym regulaminie, decyzję podejmuje przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady, po zasięgnięciu opinii pozostałych członków.

 1. Komitet Główny Olimpiady po ogłoszeniu wyników każdego etapu zastrzega sobie okres 7 dni na ewentualną weryfikację wyników i uwzględnienie reklamacji.
 2. Wyniki i aktualne informacje dotyczące Olimpiady, jak i niniejszy regulamin, dostępne są w siedzibie Komitetu Głównego oraz na stronie internetowej Olimpiady.

Uczestnicy Olimpiady wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu prawidłowego przeprowadzenia Olimpiady, w celach statutowych oraz na umieszczenie ich w adresowej bazie danych Organizatora. Uczestnicy Olimpiady wyrażają również zgodę na podanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska w przypadku uzyskania miana Laureata i Finalisty.