Dział archiwalny – sprawozdanie za 2007 r.

Opublikowano: 15 września 2012 r.
15 września 2012 | Kategorie: Archiwum IPJP2, Dział Archiwalny, Działy, Konkursy

Główne zadania zrealizowane przez Dział Dokumentacji Archiwalnej i Fotograficzno-Filmowej w 2007 roku:

1. Inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów Muzeum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie

Instytut zajmuje się inwentaryzacją i digitalizacją zbiorów gromadzonych w Muzeum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II, którego siedzibą jest Dom Polski w Rzymie. Przeważającą część zasobów Ośrodka stanowią dary dla Ojca Świętego otrzymane od polskich pielgrzymów podczas audiencji i podróży apostolskich. Zaliczają się do nich: dzieła malarstwa, rzeźby, numizmatyki, tkanin i grafiki oraz cenne pamiątki historyczne. W realizację przedsięwzięcia zaangażowany jest zespół pracujący pod nadzorem Dyrektora Ośrodka w Rzymie ks. dr Jana Główczyka, w skład którego weszli: historyk sztuki, historyk, informatyk i fotograf. Prace prowadzono w oparciu o program do komputerowej ewidencji obiektów muzealnych – MUSNET. Nad pracami zespołu czuwa w Rzymie Pani Marzena Zielonka. Opisy zgrupowano dotychczas w dwóch bazach danych: muzealia numizmatyczne i muzealia artystyczno-historyczne. Zaplanowano przekazanie Instytutowi 1750 opisów. Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II przekazał Instytutowi opisy 1850 eksponatów wraz ze zdjęciami (240 w bazie ?Muzealia Artystyczno-Historyczne” oraz 1610 w bazie ?Muzealia Numizmatyczne”. Przekazane materiały zostały zarchiwizowane na trzech niezależnych nośnikach danych. Zbiory zostały podzielone na następujące działy:

2. Dary osób prywatnych

Archiwizowane są wszystkie pamiątki, które zdecydują się przekazać na rzecz Instytutu osoby prywatne. Naszym najhojniejszym darczyńcą jest Ksiądz Prałat Bogusław Bijak, przekazujący nam medale papieskie, identyfikatory i karty wstępu na Msze Święte, odprawiane przez Jana Pawła II w czasie Jego pielgrzymek do Polski, a także pamiątki ze spotkań Ojca Świętego z młodzieżą w Toronto z 2002 roku. Zbiory numizmatyczne upamiętniają głównie pielgrzymki Papieża do Ojczyzny oraz kolejne rocznice pontyfikatu.

3. Archiwizacja prac konkursowych

Dział archiwizuje prace nadesłane przez uczestników konkursu ?Bardowie Jana Pawła Wielkiego” oraz innych konkursów i akcji organizowanych przez Instytut.

4. Inne działania

Dział wziął aktywny udział w organizacji w Świątyni Świętej Opatrzności Bożej wystawy zdjęć autorstwa pana Andrzeja Pawliszewskiego ?Między niebem a ziemią”. Nawiązaliśmy współpracę z Polskimi Liniami Lotniczymi ?LOT”, które w swoich archiwach mają bogate zbiory fotografii i eksponatów muzealnych poświęconych osobie Ojca Świętego. Efektem współpracy była wspólnie zorganizowana wystawa zdjęć p. Andrzeja Pawliszewskiego pod tytułem ?Między niebem a ziemią”, dokumentujących wizytę Ojca Świętego w Polsce w 1999 roku.

W listopadzie zinwentaryzowano szarfy, tabliczki oraz chorągiewki z wieńców i wiązanek złożonych podczas pogrzebu ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (łącznie 134 eksponaty). Ponadto na płytach CD nagrano pliki zawierające inwentarz szarf oraz zawarto foldery z ich zdjęciami. W grudniu rozpoczęto archiwizowanie przekazanych ks. prałata Bogusława Bijaka 500 fotografii z I i II pielgrzymki Jana Pawłą II do Polski, a także fotografii dokumentuhjących pobyt  księdza prałata w Rzymie w 1979.